Seria dezvaluirilor despre academicianul A.T. Bogdan

 

Cum si de unde pleaca A. T. Bogadan ?  Timp de mai multe episoade, vom prezenta istoria unuia dintre cei mai mari delapidatori din epoca comunista si cea actuala.

Pai nascut in Bucuresti, relatii ciudate pe linia academicianului Davidescu. Pana unde merg ramificatiile ? Dezvaluiri in serial  pe Vocea Clujului.

1.Contractul de arendare nr. 1431 din 20.04.2004, încheiat  între Academia Română şi  S.C. ROVEXIM S.R.L.

Referitor la Actul adiţional nr. 2 din 10.11.2007:

– Nu au fost prezentate actele privind autorizarea şi aprobarea încheierii/semnării Actului adiţional de către Preşedintele Executiv BOGDAN Alexandru, nefiind respectate prevederile art. 11 alin. (4) din Statutul Fundaţiei „Patrimoniu”;

– Conţine prevederi care contravin atât Legii arendării nr. 16/1994 cât şi Regulamentului din 10 martie 2006;

– Contractul de arendare nu putea fi prelungit prin Actul adiţional, neexistând prevederi clare;

– Actul adiţional nu conţine prevederea de la art. 9 alin. (2) a Regulamentului din 10 martie 2006, respectiv faptul că Arendaşul are obligaţia întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli, care va fi supus spre aprobare Fundaţiei „Patrimoniu” ;

– Prin Actul adiţional nr. 2, fără a exista aprobarea Consiliului Director, Fundaţia „Patrimoniu” a prelungit Contractul de arendare cu o perioadă de 20 de ani şi a modificat nivelul arendei prin încălcarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994, cu modificările şi completările ulterioare (pag. 51 din Raport);

– Pentru perioada 2007-2009, Fundaţia „Patrimoniu” nu a solicitat Arendaşului şi nici nu a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli, fapt care a condus la încasarea parţială a arendei datorată de Arendaş;

– Fundaţia „Patrimoniu” nu a respectat prevederile Ordinului nr. 26/1994 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei pentru aprobarea Normelor metodologice orientative de calcul al arendei, la încheierea Actului adiţional nr. 2 ;

– În perioada 2008-2009, Fundaţia „Patrimoniu” nu a procedat la renegocierea arendei la valorile minime calculate conform Ordinului nr. 26/1994;

– La data de 31.12.2009, Arendaşul S.C. ROVEXIM S.R.L. datora Academiei Române, prin Fundaţia „Patrimoniu”, arendă restantă în sumă de 26.638,8 lei, neachitată conform prevederilor contractului de arendare încheiat.

2.Protocolul de colaborare tehnico-ştiinţifică şi economică nr. 455 din 19.10.2009, încheiat între Fundaţia „Patrimoniu” şi S.C. BIO AGRA S.R.L.

– Nu au fost prezentate actele privind autorizarea şi aprobarea încheierii/semnării Protocolului de colaborare de către Preşedintele Executiv BOGDAN Alexandru, nefiind respectate prevederile art. 11 alin. (4) din Statutul Fundaţiei „Patrimoniu”;

– Neclarităţi privind forma juridică a Protocolului;

– Nu se poate aprecia care este titlul plăţii în avans a sumei de 10.000 euro.

3.Contractul de concesiune nr. 515 din 08.12.2009, încheiat între Fundaţia „Patrimoniu” şi S.C. HORTIMPEX  LIYLAN AGRO S.R.L.

– Contractul a fost încheiat fără respectarea procedurii de avizare a actelor juridice încheiate de către Fundaţia „Patrimoniu”, prevăzută în Decizia nr. 30 din 06.03.2008 a Preşedintelui Academiei Române;

– Confuzii privind temeiul legal al încheierii; încheierea contractului nu s-a făcut nici măcar cu respectarea dispoziţiilor legale invocate;

– Nefiind prezentate acte, nu se poate stabili care este modalitatea de administrare pentru diferenţa de teren preluată;

– Redevenţa pentru primii 45 de ani este de 0 (zero) lei; termenul de 45 de ani este nejustificat de mare; cât timp nu se percepe redevenţa, nu se mai poate face referire la concesionare ci la o cedare a dreptului de folosinţă, cu titlu gratuit;

– Contractul conţine o serie de clauze nefavorabile Academiei Române, cum ar fi cele cu privire la despăgubiri în caz de reziliere;

– Sunt prezentate nereguli, neconcordanţe şi în legătură cu celelalte două contracte anterioare, respectiv nr. 95 din 12.06.2006 şi nr. 12 din 19.02.2008, încheiate cu S.C. MANOLETI S.R.L.;

– Fără aprobarea Consiliului Director, Fundaţia „Patrimoniu” a încheiat Contractul de cooperare tehnico-ştiinţifică şi economică nr. 95 din 12.06.2006 cu S.C. MANOLETI S.R.L., pentru o perioadă de 49 de ani, fără a fi stabilită valoarea arendei anuale;

– Contractul de concesiune nr. 12 din 19.02.2008 este dezavantajos pentru Academia Română, dacă se are în vedere faptul că, în calitate de proprietar, Academia Română plăteşte impozitul aferent acestor terenuri iar venituri va obţine abia după trecerea celor 10 ani. Contractul de arendare nu putea fi transformat în Contract de concesiune;

– Bugetul de venituri şi cheltuieli al Arendaşului S.C. MANOLETI S.R.L. nu a fost aprobat de Fundaţia „Patrimoniu”, nefiind respectate prevederile art. 9 alin. (2) ale Regulamentului din 10 martie 2006;

– La încheierea Contractului de concesiune nu s-a ţinut cont de prevederile cap. 3, anexele 3 şi 4 ale Ordinului nr. 26/1994, respectiv 5 tone/hectar/an;

– În condiţiile inexistenţei aprobării Consiliului Director, a Prezidiului şi a Adunării Generale ale Academiei Române, Preşedintele Executiv al Fundaţiei „Patrimoniu”, BOGDAN Alexandru, a concesionat suprafaţa de 322 hectare teren agricol din localitatea Greaca, judeţul Giurgiu, şi a promis concesionarea altei suprafeţe de 52 hectare de teren în localitatea Mogoşoaia, judeţul Ilfov, cu eficienţă economică „0” );

– Suprafaţa de 322 hectare de teren agricol era proprietatea Academiei Române iar Fundaţia „Patrimoniu” putea să procedeze la arendarea şi nu la concesionarea acesteia. Academia Română va putea reintra în posesia acestei suprafeţe de 322 hectare de teren în anul 2108;

– Prejudiciul estimat prin concesionarea pe o perioadă de 99 de ani, la preţul de vânzare al terenului de 1 Euro/m.p., este de 3.220.000 Euro, echivalentul a 13.507.900 lei.

 

4.Contractul de arendare nr. 1411 din 25.04.2002, încheiat între Academia Română şi S.C. AGRIMAT MATCA S.A.

Referitor la Protocolul de colaborare tehnico-ştiinţifică şi economică nr. 456 din 13.12.2006 şi la Convenţia de cooperare tehnico-ştiinţifică şi economică nr. 5727, încheiată cu S.C. EUROCONNECTION S.R.L. la 20.12.2006:

– Nu au fost prezentate actele privind autorizarea şi aprobarea încheierii/semnării Protocolului de colaborare nr. 456 de către Preşedintele Executiv BOGDAN Alexandru,  nefiind respectate prevederile art. 11 alin. (4) din Statutul Fundaţiei „Patrimoniu”;

– Nu rezultă baza legală a arendării către S.C. AGRIMAT S.A. a suprafeţelor de 17,10 hectare viţă de vie şi 5,39 hectare păşune;

– Calitatea de reprezentant legal al Fundaţiei „Patrimoniu”, înscrisă în preambulul Convenţiei, nu rezultă din niciun act;

– Nu au fost prezentate acte sau contracte din care să rezulte că S.C. EUROCONNECTION S.R.L. a sprijinit Fundaţia „Patrimoniu” din punct de vedere logistic;

– Convenţia nu conţine prevederea de la art. 9 alin. (2) a Regulamentului din 10 martie 2006, respectiv faptul că Arendaşul are obligaţia întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli, care va fi supus spre aprobare Fundaţiei „Patrimoniu” ;

– Nu s-a încheiat un alt Contract de arendare dar, în schimb, fără a exista aprobarea Consiliului Director, Fundaţia „Patrimoniu” a încheiat Convenţia de cooperare tehnico-ştiinţifică şi economică nr. 5727 din 20.12.2006, prin care se încalcă prevederile Regulamentului din 10 martie 2006;

– Echivalentul în grâu pentru suprafaţa de livadă nu a fost calculat conform prevederilor Ordinului nr. 26/1994, iar plata arendei este reglementată confuz în convenţie. Arendaşul a plătit cât a vrut şi când a vrut, fără ca Fundaţia „Patrimoniu” să îi calculeze şi să îi comunice cuantumul arendei pe anii 2007, 2008 şi 2009;

– Convenţia încheiată este în defavoarea Academiei Române prin neîncasarea unor sume, care puteau fi estimate folosind modul de calcul prevăzut de Ordinul nr. 26/1994. La 31.12.2009, Arendaşul datora Fundaţiei „Patrimoniu” suma de 109.225,96 lei;

– Echivalentul în grâu pentru suprafaţa de teren nu a fost calculat conform prevederilor Ordinului nr. 26/1994. Arendaşul a plătit cât a vrut şi când a vrut, fără ca Fundaţia „Patrimoniu” să îi calculeze şi să îi comunice cuantumul arendei pe anii 2007, 2008 şi 2009. La 31.12.2009, Arendaşul S.C. AGRIMAT S.A. datora Academiei Române suma de 5.277,98 lei.

5.Contractul de arendare nr. 1137 din 25.03.2004, încheiat între Academia Română şi S.C. AGRIROM S.R.L.

Referitor la actele adiţionale nr. 3 din 17.11.2006 şi nr. 4 din 01.03.2007:

– Nu au fost prezentate actele privind autorizarea şi aprobarea încheierii/semnării actelor adiţionale de către Preşedintele Executiv BOGDAN Alexandru,  nefiind respectate prevederile art. 11 alin. (4) din Statutul Fundaţiei „Patrimoniu”;

– Actele adiţionale au fost încheiate fără a se preciza calitatea de deţinător legal a Fundaţiei „Patrimoniu” şi actul în baza căruia avea acest drept;

– Contractul (şi nici actele adiţionale) nu conţine prevederea de la art. 9 alin. (2) a Regulamentului din 10 martie 2006, respectiv faptul că Arendaşul are obligaţia întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli, care va fi supus spre aprobare Fundaţiei „Patrimoniu”;

– Nu se precizează locaţia suprafeţei de 1926,7 hectare, arendată pentru o perioadă de 20 de ani, intrarea în vigoare fiind condiţionată de dovada calităţii de proprietar pentru acest teren; nu se poate stabili dacă Actul adiţional nr. 4 este în vigoare şi dacă se încasează arendă;

– Fără a exista aprobarea Consiliului Director, prin Actul adiţional nr. 3 din 17.11.2006 Fundaţia „Patrimoniu” a stabilit nivelul arendei la 600 kg. grâu/hectar;

– Pentru perioada 2007-2009, arenda nu a fost calculată de Fundaţia „Patrimoniu” pentru a fi comunicată Arendaşului în vederea achitării iar Bugetul de venituri şi cheltuieli al Arendaşului nu a fost aprobat de Fundaţia „Patrimoniu”. La 31.12.2009, Arendaşul S.C. AGRIROM S.R.L. datora Fundaţiei „Patrimoniu” arendă restantă în sumă de 352.831 lei. Se impune subliniată preocuparea Fundaţiei „Patrimoniu” pentru încasarea în avans a unor sume de la Arendaş, în situaţia în care neglija recuperarea arendei restante.

6.Contractul de arendare nr. 517 din 10.02.2006, încheiat între Academia Română şi S.C. PREST SERV INTERNAŢIONAL S.R.L.

Referitor la Actul adiţional nr. 3 din 08.12.2006:

– Nu este înregistrat la Consiliul Local al comunei Grădiştea, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 6 din Legea arendării nr. 16/1994;

– Contractul nu conţine prevederea de la art. 9 alin. (2) a Regulamentului din 10 martie 2006, respectiv faptul că Arendaşul are obligaţia întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli, care va fi supus spre aprobare Fundaţiei „Patrimoniu” ;

– Fără a exista aprobarea Consiliului Director, Fundaţia „Patrimoniu” a modificat durata contractului, păstrând aceeaşi valoare a arendei;

– Pentru perioada 2007-2009, Fundaţia „Patrimoniu” nu a calculat valoarea arendei şi nici nu a comunicat Arendaşului obligaţia de plată;

– Bugetul de venituri şi cheltuieli al Arendaşului nu a fost aprobat de Fundaţia „Patrimoniu”, nefiind respectate prevederile art. 9 alin. (2) din Regulamentul din 10 martie 2006;

– La 31.12.2009, Arendaşul datora Fundaţiei „Patrimoniu” arendă restantă în sumă de 782.475 lei. Fundaţia „Patrimoniu” nu a întreprins niciun demers pentru urmărirea respectării clauzelor contractuale de către Arendaş, dându-i posibilitatea să plătească când doreşte şi, mai ales, cât doreşte.

7.Contractul de arendare nr. 1 din 31.05.2006, încheiat între Fundaţia „Patrimoniu” şi Asociaţia Familială Butcaru Valentina

– Contractul nu este înregistrat la Consiliul Local al comunei Târguşor, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 6 din Legea arendării nr. 16/1994;

– Contractul a fost încheiat fără a se preciza calitatea de deţinător legal a Fundaţiei „Patrimoniu” şi actul în baza căruia avea acest drept;

– Nu au fost prezentate actele privind autorizarea şi aprobarea încheierii/semnării Contractului de către Preşedintele Executiv BOGDAN Alexandru, nefiind respectate prevederile art. 11 alin. (4) din Statutul Fundaţiei „Patrimoniu”;

– Contravaloarea arendei din Contract nu numai că nu este calculată corect, însă încalcă şi prevederile Tranzacţiei; în Contract nu au fost prevăzute penalităţi de întârziere pentru Arendaş;

– Contractul nu conţine prevederea de la art. 9 alin. (2) a Regulamentului din 10 martie 2006, respectiv faptul că Arendaşul are obligaţia întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli, care va fi supus spre aprobare Fundaţiei „Patrimoniu”;

– Pentru perioada 2007-2009, Fundaţia „Patrimoniu” nu a aprobat Arendaşului Bugetul de venituri şi cheltuieli, nu a calculat şi nici nu i-a comunicat obligaţia de plată a arendei;

– La 31.12.2009, Arendaşul datora Fundaţiei „Patrimoniu” arendă restantă în sumă de 27.550,38 lei. Nivelul arendei este stabilit cu mult sub nivelul minim prevăzut de Ordinul nr. 26/1994 şi, nici în aceste condiţii, Fundaţia „Patrimoniu” nu a reuşit să încaseze suma totală datorată de Arendaş .

8.Convenţia de cooperare tehnico-ştiinţifică nr. 3860 din 14.08.2006, încheiată între Fundaţia „Patrimoniu” şi S.C. GRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU ŞI COMPANIA (GRIVCO) S.A.

Referitor la cele 5 Acte adiţionale:

– Fundaţia „Patrimoniu” nu avea dreptul să încheie/semneze aceste Acte adiţionale;

– Nu au fost prezentate actele privind autorizarea şi aprobarea încheierii/semnării Actelor adiţionale de către Preşedintele Executiv BOGDAN Alexandru, nefiind respectate prevederile art. 11 alin. (4) din Statutul Fundaţiei „Patrimoniu”.

În baza Convenţiei 3860 din 14.08.2006, completată prin cele 5 Acte adiţionale, au fost încheiate 5 contracte de arendare, Contractele nr. 491 din 21.08.2007 şi 4335 din 21.08.2008 fiind încheiate fără respectarea procedurii de avizare a actelor juridice încheiate de către Fundaţia „Patrimoniu”, procedură prevăzută în Decizia nr. 30 din 06.03.2008 a Preşedintelui Academiei Române.

Referitor la cele 5 Contracte de arendare:

– Fundaţia „Patrimoniu” era obligată să indice temeiul legal al încheierii contractelor, respectiv Protocolul prin care aceste suprafeţe de teren i-au fost date în administrare;

– Nu au fost prezentate actele privind autorizarea şi aprobarea încheierii/semnării contractelor de către Preşedintele Executiv BOGDAN Alexandru, nefiind respectate prevederile art. 11 alin. (4) din Statutul Fundaţiei „Patrimoniu”;

– Contractele nu conţin prevederea de la art. 9 alin. (2) a Regulamentului din 10 martie 2006, respectiv faptul că Arendaşul are obligaţia întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli, care va fi supus spre aprobare Fundaţiei „Patrimoniu” ;

– Pentru perioada 2007-2009, la suprafaţa de teren de 1.484,31 hectare şi pentru perioada 2008-2009, la suprafaţa de 641,51 hectare, Fundaţia „Patrimoniu” nu a calculat valoarea arendei şi nici nu a comunicat Arendaşului obligaţia de plată;

– Fundaţia „Patrimoniu” nu a solicitat şi nici nu a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli al Arendaşului, nefiind respectate prevederile art. 9 alin. (2) ale Regulamentului din 10 martie 2006;

– Fără a exista aprobarea Consiliului Director, Fundaţia „Patrimoniu” a fost de acord şi a acceptat plata anumitor sume, considerate drept avans arendă, sume care nu au fost recalculate şi regularizate conform prevederilor din Actele adiţionale şi în raport cu arenda datorată. La 31.12.2009, Arendaşul figurează cu o arendă restantă în valoare de 94.109,04 lei.

9.Protocolul de parteneriat tehnico-ştiinţific şi economic nr. 54 din 07.02.2007, încheiat între Fundaţia „Patrimoniu” şi S.C. MIDAGRO S.R.L.

Protocolul a fost încheiat fără a se preciza calitatea de deţinător legal a Fundaţiei „Patrimoniu” şi actul în baza căruia avea acest drept;

– Nu au fost prezentate actele privind autorizarea şi aprobarea încheierii/semnării protocolului de către Preşedintele Executiv BOGDAN Alexandru, nefiind respectate prevederile art. 11 alin. (4) din Statutul Fundaţiei „Patrimoniu”;

– Exceptând suprafaţa de 50 ha, nu au fost prezentate Acte adiţionale pentru celelalte suprafeţe de teren, astfel că Arendaşul a plătit arendă din anul 2006 numai pentru aceasta;

– Protocolul nu a fost completat cu prevederea de la art. 9 alin. (2) a Regulamentului din 10 martie 2006, respectiv faptul că Arendaşul are obligaţia întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli, care va fi supus spre aprobare Fundaţiei „Patrimoniu” ;

– Pentru perioada 2007-2009, Fundaţia „Patrimoniu” nu a calculat şi nici nu a solicitat efectuarea plăţilor. Partenerul a plătit în anul 2009 suma de 24.500 lei, rămânând la 31.12.2009 cu o arendă restantă în sumă de 5.600 lei.

10.Contractul de asistenţă juridică nr. 28 din 27.07.2007, încheiat între Fundaţia „Patrimoniu” şi CAB – Lucian Pitaru

– Plata în natură a cotei de 15% nu are temei legal ca urmare a faptului că Fundaţia „Patrimoniu” nu are calitatea de proprietar al imobilelor-terenuri care fac obiectul contractului.

11.Contractele de consultanţă nr. 1099 din 10.08.2007, 1111 din 17.08.2007 şi 1124 din 25.09.2007, încheiate între Fundaţia „Patrimoniu” şi S.C. NICO PROTECTION SECURITY GROUP  S.R.L.

– Nu au fost prezentate actele privind autorizarea şi aprobarea încheierii/semnării contractelor de către Preşedintele Executiv BOGDAN Alexandru, nefiind respectate prevederile art. 11 alin. (4) din Statutul Fundaţiei „Patrimoniu” .

12.Contractul de prestări servicii nr. 1250 din 08.11.2007, încheiat între Fundaţia „Patrimoniu” şi S.C. NICO PROTECTION SECURITY GROUP  S.R.L.

– Nu au fost prezentate actele privind autorizarea şi aprobarea încheierii/semnării contractului de către Preşedintele Executiv BOGDAN Alexandru, nefiind respectate prevederile art. 11 alin. (4) din Statutul Fundaţiei „Patrimoniu”;

– Fundaţia nefiind beneficiara prestărilor de servicii, rezultă că plata contravine prevederilor art. 2, 3 şi 17 din Statutul Fundaţiei „Patrimoniu” .

13.Contractul de prestări servicii nr. 07 din 28.01.2008, încheiat între Fundaţia „Patrimoniu” şi S.C. GFA-RO CONSULTANŢĂ IMPEX  S.R.L.

– Nu au fost prezentate documente care să facă dovada obţinerii fondurilor structurale, în condiţiile în care au fost efectuate plăţi în baza acestui contract;

– Nu au fost prezentate actele privind autorizarea şi aprobarea încheierii/semnării contractului de către Preşedintele Executiv BOGDAN Alexandru, nefiind respectate prevederile art. 11 alin. (4) din Statutul Fundaţiei „Patrimoniu” .

14.Contractul de prestări servicii nr. 113 din 03.03.2008, încheiat între Fundaţia „Patrimoniu” şi S.C. PHARO STRATEGY S.R.L.

– Nu au fost prezentate actele privind autorizarea şi aprobarea încheierii/semnării contractului de către Preşedintele Executiv BOGDAN Alexandru, nefiind respectate prevederile art. 11 alin. (4) din Statutul Fundaţiei „Patrimoniu”;

– Fundaţia nefiind beneficiara prestărilor de servicii, rezultă că plata contravine prevederilor art. 2, 3 şi 17 din Statutul Fundaţiei „Patrimoniu” .

15.Contractul de prestări servicii nr. 1245 din 02.11.2008, încheiat între Fundaţia „Patrimoniu” şi S.C. NICO PROTECTION SECURITY GROUP  S.R.L.

– Nu au fost prezentate actele privind autorizarea şi aprobarea încheierii/semnării contractului de către Preşedintele Executiv BOGDAN Alexandru, nefiind respectate prevederile art. 11 alin. (4) din Statutul Fundaţiei „Patrimoniu”;

 – Nu sunt menţiuni clare cu privire la serviciile care vor fi executate şi nici la terasa sau proprietarul acesteia.

16.Contractul de prestări servicii nr. 01 din 01.01.2009, încheiat între Fundaţia „Patrimoniu” şi  S.C. TASCS CONTAB GRUP S.R.L.

– Contractul a fost încheiat fără respectarea procedurii de avizare a actelor juridice încheiate de către Fundaţia „Patrimoniu”, procedură prevăzută în Decizia nr. 30 din 06.03.2008 a Preşedintelui Academiei Române.

– Nu au fost prezentate actele privind autorizarea şi aprobarea încheierii/semnării contractului de către Preşedintele Executiv BOGDAN Alexandru, nefiind respectate prevederile art. 11 alin. (4) din Statutul Fundaţiei „Patrimoniu”;

– Nu este prevăzut preţul pentru întocmirea bilanţului, neputându-se stabili valoarea contractului;

– Nu este prevăzută durata contractului .

17.Contractul de parteneriat nr. EE din 11.09.2009, încheiat între Fundaţia „Patrimoniu” şi S.C. EVN WINDPOWER DEVELOPMENT & CONSTRUCTION  S.R.L.

– Contractul a fost încheiat fără respectarea procedurii de avizare a actelor juridice încheiate de către Fundaţia „Patrimoniu”, procedură prevăzută în Decizia nr. 30 din 06.03.2008 a Preşedintelui Academiei Române;

– Nu au fost prezentate actele privind autorizarea şi aprobarea încheierii/semnării contractului de către Preşedintele Executiv BOGDAN Alexandru, nefiind respectate prevederile art. 11 alin. (4) din Statutul Fundaţiei „Patrimoniu”;

– Neavând calitatea de reprezentant legal, Fundaţia „Patrimoniu” nu avea dreptul să încheie/semneze contractul în această calitate, ci în baza unui Protocol la care face referire Decizia nr. 541 din 11.07.2006 ;

– Fără a exista aprobarea Consiliului Director şi prin încălcarea prevederilor Regulamentului din 10 martie 2006, Preşedintele Executiv al Fundaţiei „Patrimoniu”, BOGDAN Alexandru, a pus gratuit la dispoziţia S.C. EVN  WINDPOWER DEVELOPMENT & CONSTRUCTION S.R.L. suprafaţa de 130,8 hectare teren;

– Prejudiciul adus Academiei Române prin încheierea acestui contract este estimat la valoarea de 817.500 lei, echivalentul a 190.929 Euro.

18.Contractul de arendare nr. 01SB din 19.02.2002, încheiat între Academia Română şi LASC Doru

– Pentru perioada 2007-2009, arenda nu a fost calculată de Fundaţia „Patrimoniu” pentru a fi comunicată Arendaşului şi, implicit, nici nu a fost achitată de către acesta. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Arendaşului nu a fost aprobat de Fundaţia „Patrimoniu”;

– La data de 31.12.2009, Arendaşul LASC DORU datora Fundaţiei „Patrimoniu” suma de 9.695,92 lei. Pentru calculul arendei, atât Academia Română cât şi Fundaţia „Patrimoniu” nu au ţinut cont în Contractul de arendă de prevederile Ordinului nr. 26/1994, stabilind ca Arendaşul să plătească o arendă cu mult sub nivelul minim existent atât la data încheierii Contractului în 2002, cât şi la data modificării arendei în 2005 sau la data prelungirii în 2007 .

19.Contractul de arendare nr. 4746 din 10.12.2002, încheiat între Academia Română şi S.C. M.D. AGRICOLA S.R.L.

– Fără a avea avizul Consiliului Director, Fundaţia „Patrimoniu” a aprobat, prin Acordul nr. 396 din 25 iunie 2007, derularea lucrărilor privind reconversia plantaţiilor viticole în suprafaţă de 50 hectare, prelungirea termenului de arendare şi transformarea Contractului de arendă în Protocol de colaborare tehnico-ştiinţifică şi economică;

– În Contractul de arendă nu pot fi introduse alte clauze comerciale şi nu se poate transforma Contractul de arendă în Protocol sau Convenţie tehnico-ştiinţifică şi economică;

– Arenda pentru perioada 2007-2008 nu a fost calculată de Fundaţia „Patrimoniu” pentru a fi comunicată Arendaşului în vederea achitării şi nici nu a fost achitată;

– Bugetul de venituri şi cheltuieli al Arendaşului nu a fost aprobat de Fundaţia „Patrimoniu”, nefiind respectate prevederile Regulamentului din 10 martie 2006.

20.Contractul de arendare nr. 1138 din 25.03.2004, încheiat între Academia Română şi S.C. CARPAŢI MODERN FURNITURA S.R.L.

– Arenda pentru perioada 2007-2009 nu a fost calculată de Fundaţia „Patrimoniu” pentru a fi comunicată Arendaşului  şi nici Bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia nu a fost depus în vederea aprobării. La 31.12.2009, Arendaşul datora Fundaţiei „Patrimoniu” arendă restantă în sumă de 7.889 lei.

 Surse : diverse, hotnews.ro, evz.ro

Subscribe To Our Newsletter

Timbrul de poluare ilegal !

Taxa de primă înmatriculare nu are viaţă lungă, indiferent de forma sub care se plăteşte...

Închide