Relu Chereches se opune schimbarii lui Ciceo

Iata comunicatul de presa al Institutiei Prefectului Cluj :

Acțiune în Contencios Administrativ –Aeroport Cluj

Urmare a exercitării controlului de legalitate asupra Hotărârilor Consiliului Judeţean Cluj nr.220 din 22.09.2017 şi nr.235 din 9.10.2017, în temeiul prevederilor art.123 alin.5 din Constituţia României , precum şi a prev ederilor art.19 alin.1 lit. e) din Legea nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului , republicată, s-au constatat o serie de

elemente de nelegalitate ale celor două acte administrative, după cum urmează:

1. Prin H.C.J. nr. 220/2 2.09.2017 privind numirea Consiliului de Administraţie al Aeroportului Internaţional „

Avram Iancu”R.A.:-sunt numiţi administratorii neexecutivi în Consiliul de Administraţie al Aeroportului Internaţional „Avram IancuR.A.;

-se constată încetarea contractelor de mandat încheiate cu administratorii provizorii;

-se stabileşte totodată faptul că, începând cu data de 17.10.2017 Consiliul de Administraţie va asigura onducerea executivă.

De asemenea, se stabileşte că atribuţile directorului general al Aeroportului vor fi exercitate de către Consiliul de Administraţie.

HCJ nr.220/2017 încalcă nu doar o serie de reglementări interne , dar şi reglementările europene referitoare la cerinţele tehnice şi procedurile administrative. Astfel:

-nu au fost respectate dispoziţiile referitoare la adoptarea hotărârilor de Consiliul Judeţean

.Proiectul a fost introdus pe ordinea de zi şi publicat abia

ulterior convocării Consiliului Judeţean. Or, raportat la dispoziţiile art. 166 alin (3) şi ale art. 168 alin. (1) din Regulamentul de funcţionare a Consiliului

Judeţean, realizarea procedurilor de aducere la cunoştinţă publică a proiectelor de hotărâre primite, cu excepţia celor cu caracter normativ se face prin publicare pe site-ul propriu şi afişare la sediu, într-un spaţiu accesibil publicului, de indată, dar nu mai târziu de data convocării Consiliului Judeţean în şedinţă publică, iar convocarea Consiliului Judeţean în şedinţe ordinare se face în scris, prin intermediul secretarului Judeţului Cluj, cu cel puţin 5 zileînaintea şedinţelor respective.

-au fost încălcate dispoziţiile din materia conflictului de interese . Mai exact,

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Tişe Alin Păunel, avea un interes personal în problema supusă dezbaterii, întrucât acesta a formulat declaraţia privind abţinerea de la promovarea, deliberarea şi votarea proiectului de hotarâre .

În realitate,lecturând procesul verbal încheiat cu ocazia desfăşurării şedinţei ordin are a Consiliului Judeţean Cluj

din data de 22 septembrie 2017,se pot observa intervenţiile directe ale domnului preşedinte.

-Consiliul Judeţean Cluj nu a avut competenţă în emiterea HCJ nr. 220/22.09.2017

. Potrivit dispoziţii lor legale în vigoare , competenţele Consiliului Judeţean în calitate de autoritate tutelară se raportează la membrii consiliului de administraţie, aceste atribuţii nevizând şi directorii unei regii autonome.au fost încălcate dispoziţiile Regulamentului UE nr. 139/2014 al Comisiei Europene de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri. Astfel, Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj-Napoca fiind un aerodrom, trebuie certificat în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului UE nr. 139/2014 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri .

Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR)a emis Certificatul de Aerodrom nr. RO -07/11.07.2017 pentru

Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj-Napoca. Mai mult, AACR arată că certificatul de aerodrom este emis şi în considerarea calităţii managerului responsabil şi a sistemului de management al aeroportului. Astfel ,pentru

eliberarea Certificatului de aerodrom, Aeroportul a trebuit sa facă dovada că persoanele desemnate la nivelul conducerii îndeplinesc cerinţele prevăzute în Regulamentul UE nr. 139/2014, cerinţe obligatorii, subsecvente emiterii şi menţinerii valabilităţii Certificatului de Autorizare a Aeroportului.

În consecinţă, având în vederea complexitatea activităţii aeroportuare, persoanele care alcătuiesc sistemul de management al aerodromului trebuie să îndeplinească condiţii specifice de competenţă profesională.

Potrivit Regulamentului „orice schimbare care afectează condiţiile certificatului, baza de certificare şi echipamentele esenţiale pentru siguranţă ale aerodromului şi afectează, în mod semnificativ, elementele sistemului de management al operatorului de aerodrom, necesită aprobarea prealabilă din partea autorităţii competente”

Din acest punct de vedere consecinţele HCJ sunt nefaste, deoarece pune în discuţie însăşi valabilitatea Certificatului de aerodrome ,riscându-se astfel desfăşurarea în condiţii optime a activităţii Aeroportului Cluj.

-au fost nesocotite dispoziţiile legale în vigoare referitoare la separarea funcţiei de administrare şi funcţiei de conducere.

Astfel,OUG nr. 109/2011 stabileşte că „prin actul de infiinţare sau, ulterior înfiinţării, prin decizie a autorităţii publice tutelare se poate stabili dacă atribuţiile de onducere executivă a regiei autonome pot fi delegate de Consiliul de administraţie un uia sau mai multor directori”.

Cu toate acestea, textul nu permite ca regia să funcţioneze doar cu Consiliul de administraţie, şi cu siguranţă nu autorizează autoritatea tutelară în sensul stabilirii, în locul Consiliului de administraţie, dacă atribuţiile urmează sa fie delegate sau nu unui director.

-HCJ nr. 220/22.09.2017 este nelegală şi din perspectiva faptului că presupune schimbarea directorului general al Aeroportului Internaţional Avram Iancu ”

Cluj, în lipsa avizului Ministerului Transporturilor,aviz cerut de dispoziţiile art. 7 al Anexei 2 din HG nr. 398/04.08.1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor judeţene.

-au fost nerespectate prevederile cuprinse în HCJ nr. 26/28.02.2014

Privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Aeroportului Internaţional „Avram Iancu”Cluj R.A; ale Codului Muncii precum şi ale OUG nr.109/2011,raportate la încetarea contractelor individuale de muncă ale directorului general adjunct, directorului executiv securitate, directorului tehnic, directorului executiv comercial şi directorului executiv economic, precum şi revocarea mandatului acordat directorului general

2. Prin Hotărârea nr. 235/8.10.2017

, Consiliul Judeţean Cluj procedează la modificarea HCJ nr. 220/2017 privind numirea Consiliului de administraţie al Aeroportului Internaţional Avram Iancu ”Cluj R.A.

Astfel, se modifică aliniatul 2 al art.5 în sensul că, „se aprobă ca, pe perioada cuprinsă între data de 17.10.2017 şi data numirii directorului general ca urmare a aplicării procedurii de evaluare sau selecţie prevăzute de OUG nr.109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie să delege atribuţiile de conducere executivă a Aeroprtului Internaţional „Avram Iancu”Cluj R.A., unui director general provizoriu.

  • ·sunt încălcate prevederile OUG nr.109/2011 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale ale HCJ nr.84/

2017

  • ·prin HCJ nr.235/2017 se încalcă în mod evident condiţiile stabilite în contractul de mandat al actualului director general al regiei încheiat în baza OUG nr.109/2011 şi valabil, aşa cum se aratămai sus, până la data

finalizării procedurii de evaluare sau selecţie pentru noul director general al Aeroportului.

În consecinţă, Prefectul judeţului Cluj a formulat acţiunea în contencios administrativ având ca obiect anularea HCJ nr.220/2017 şi ale HCJ nr.235/2017.

Acţiunea a fost înregistrată pe rolul Tribunalul Cluj sub nr. 7270/117/2017.

Pe de altă parte, potrivit contractului de mandat încheiat la data de 17.01.2013 între RA Aeroportul„Avram Iancu” Cluj

-Napoca şi domnul Ciceo David Ioan, director general, şi a actului adiţional nr.6 la contractul de mandate (încheiat la data de 24.10.2016), prin care se completează Articolul 2 din Capitolul II-Durata Contractului se completează cu un nou aliniat: „În situaţia în care în care la sfârşitul mandatului

nu se finalizează procedura de selecţie a directorului general al aeroportului Internaţional „Avram Iancu”

, ….., contractul de mandat al directorului general se prelungeşte cu o perioadă de 8 luni, sau până la data încheierii contractului cu noul director general”

2. Potrivit adresei nr.28454/28455/28585/3.10.2017 întocmită de Consiliul Judeţean Cluj –Direcţia Juridică, transmisă Aeroportului Internaţional Avram Iancu ”

Cluj RA şi spre ştiinţă Instituţiei Prefectului JudeţulCluj ,înregistrată sub nr.16572/5.10.2017

Doar mandatul Directorului general încetează la data încetării mandatului Consiliului de administraţie provizoriu, în condiţiile Hotărârii Consiliului judeţean Cluj nr.84/2017”

Conform HCJ nr.84/2017, art.5:

„ În cazul în care, pe perioada mandatului consiliilor de administraţie precizate la art.1, art.3 şi art.4 (n.n. la Aeroportul Internaţional „Avram Iancu”RA) devin

vacante posturi de directori la întreprinderile publice în cauză, respectiv expiră durata contractelor de mandat

ale acestor directori, consiliile de administraţie respective pot numi directori provizorii pe un mandat care expiră la data la care expiră şi mandatul consiliilor de admnistraţie în cauză

3.HCJ nr.235/9.10.2017 încalcă prevederile art.21 alin.3 şi ale art.64²alin.1 din OUG nr.109/2011 cu modificările şi completările ulterioare:

Astfel: art.21 alin.3 stabileşte:«Directorii pot fi revocaţi de că

tre consiliul de administraţie, conform legii, în condiţiile stabilite în contractul de mandat…»Iar art. art.64² alin.1

prevede că: „În cazul în care au fost delegate atribuţii

de conducere a întreprinderii publice către directori, iar postul/posturile de director rămâne/rămân vacant/vacante, consiliul de administraţie poate desemna un director provizoriu până la finalizarea procedurii de selecţie,

potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

”Concluzii: prin HCJ nr.235/2017 se încalcă în mod evident condiţiile stabilite în contractul de mandat al actualului director general al regiei încheiat în baza OUG nr.109/2011 şi valabil, aşa cum am arătat mai sus, până la data

finalizării procedurii de evaluare sau selecţie pentru noul director general al Aeroportului.

4. În plus, Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr.235/2017 este un act administrativ subsecvent Hotărârii

Consiliului Judeţean Cluj nr.220/2017.În consecinţă, apreciem că ne aflăm în prezenţa unei aplicaţii a principiului

accesorium sequitur principale, deoarece soarta actului accesoriu/subsecvent (în speţă HCJ nr.235/2017) urmează soarta actului principal(în speţă HCJ nr.220/2017). Pentru considerentele expuse, vă solicităm respectuos admiterea acţiunii, astfel cum a fost formulată şi pe cale de consecinţă, să dispuneți :

-anularea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr.220/22.09.2017;

-anularea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj

nr. 235/9.10.2017.

Precizăm că prezenta acţiune este promovată în termenul legal instituit de art. 11din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Vă rugăm de asemenea, să constataţi incidenţa prevederilor art. 7 alin. (5)din acelaşi act normativ.

În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Legea nr

.554/2004, prezenta acţiune este scutită de taxă de timbru, iar în conformitate cu prevederile art.3 alin.3 din acelaşi act normativ, prevederile actelor administrative atacate sunt suspendate de drept. În drept: art. 1, 3, 8, 7, 14 din Legea nr. 554/2004, art. 1, 3, 5, 18, 21, 23 din OUG nr. 109/2011,

cu modificările şi completările ulterioare,Regulamentul UE nr. 139/2014 al Comisiei europene, Codul Muncii,HG nr. 46/28.02.2014;În probaţiune, s-au anexat , în copie, următoarele documente:

1.HCJ nr.220/22.09.2017 împreună cu toate actele care au stat la baza adoptării acesteia;

2.HCJ nr.235/9.10.2017 împreună cu toate actele care au stat la baza adoptării acesteia;

3.HCJ nr.84/2017;

4. Adresa nr.11503/9.10.2017 a Aeroportului Internaţional„Avram Iancu ”Cluj, înregistrată sub nr. 16956/9.10.2017, împreună cu actele anexate acesteia(respectiv adresa nr.26488/26500/9.10.2017 a Autorităţii Aeronautice Civile

Române cu anexele aferente acesteia).

5. Adresa nr.28454/28455/28585/3.10.2017 întocmită de Consiliul Judeţean Cluj –Direcţia Juridică, transmisă Aeroportului Internaţional „Avram Iancu”Cluj RA şi spre ştiinţă Instituţiei Prefectului Judeţul Cluj, înregistrată sub

nr.16572/5.10.2017;

6. Contractul de mandat şi actele adiţionale încheiate între RA Aeroportul Internaţional Cluj şi dl director general Ciceo David Ioan.

 

Subscribe To Our Newsletter

Grupul de la Cluj, la o partida de golf cu presedintele Romaniei ?

Jurnalista Sorina Matei arata pe pagina sa de socializare : "Proprietarul resortului de lux şi...

Închide