24/01/2021

Posibile măsuri de ordin fiscal, ce vor fi luate probabil prin OUG de guvernul Orban, mâine

GUVERNUL ROMÂNIEI

Ordonanța de urgență

pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situiei epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

 

Având  în  vedere  Hotărârile  Comitetului  Național  pentru  Situații  Speciale  de  Urgență,  precum  și instituirea stării de urgență prin Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.212 din 16 martie 2020,

Având în vedere că Decretul prevede acordarea unei majorări a salariului în cuantumul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, respectiv o indemnizaţie pentru fiecare zi liberă care se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului   asigurărilor   sociale   de  stat,  acordată   pe  perioada  închiderii   temporare   a  unităților   de învățământ, în situația în care celălalt părinte nu  beneficiază de drepturile reglementate în această lege,

Având   în   vedere   evoluția   situației   epidemiologice   internaționale   determinată   de   răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de țări, în care aproximativ 160.000 de persoane au fost infectate și peste 5.800 au decedat, precum și declararea „Pandemiei” de către Organizația Mondială a Sănătății la data de 11.03.2020,

Luând  în  considerare  experiența  țărilor  grav  afectate  de  evoluția  virusului  și  măsurile  care  au  avut impact  pozitiv  în  limitarea  răspândirii  acestuia  și  care  au  vizat  acțiuni  în  planul  sănătății  publice, concomitent cu limitarea sau întreruperea activităților socio-economice,

În contextul măsurilor adoptate la nivelul statelor europene, în scopul prevenirii răspândirii comunitare a infecției,

Luând act de evoluția situației epidemiologice pe teritoriul României și de evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada imediat următoare, care indică o creștere masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2,

 

Ținând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în domeniul social și economic ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra angajaților și al beneficiarilor unor măsuri de asistență socială,

Aceste elemente vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, pentru stabilirea  mijloacelor  și  procedurilor  necesare  pentru  siguranța  socială  și  economică  a  populației, precum si reglementarea unor măsuri de protecție socială pe perioada stării de urgență decretate,

 

 

În temeiul art. 115 alin.(4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență:

Art. I – Legea nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 209 din 14 martie 2020, se modifică și se completează, după cum urmează:

 1. Alineatul (3) al articolului 1 se modifică și va avea următorulcuprins:

(3) Prin părinte, în sensul prezentei legi, se înțelege:

 1. părintele biologic;
 2. adoptatorul;
 3. persoana care are copilul/copii în încredințare în vedereaadopției;
 4. persoana care are în plasament copilul sau întutelă;
 5. persoana desemnată  conform  art.  104  ali  (2)  din  Legea  nr.272/2004  privind  protecția  și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 6. părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învățământ.”

 

2. După alineatul (3) al articolului 1 se introduc trei noi alineate (31), (32) și (33), cu următorul cuprins:

” (31) Beneficiază de prevederile prezentei legi și părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației în condițiile Legii nr. 448/2006 privind  protecția  și  promovarea  drepturilor  persoanelor  cu  handicap,  republicată,  cu  modificările  și completările  ulterioare,  în  condițiile  în  care  activitatea  serviciului  de  zi  este  suspendată  ca  urmare  a

 

condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.

 • Prevederile prezentei legi se aplică și pentru părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghereși întreținere  persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau in grad de handicap grav  cu  asistent  personal  pentru  care  s-a  optat  pentru  acordarea  indemnizației  în  condițiile  Legii   448/2006   privind   protecția   și   promovarea   drepturilor   persoanelor   cu   handicap,   republicată,   cu modificările și completările ulterioare și care beneficiază de servicii de zi, a căror activitate a fost suspendată ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.
 • Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul în care unul dintre părinți se află în una sau mai multedin următoarele situații:
  1. esteîn concediul prevăzut la  2 alin.(1) sau art. 11 alin.(2) ori art. 31 alin.(1) din Ordonanța de urgență  a  Guvernului  nr.111/2010  privind  concediul  și  indemnizația  pentru  creșterea  copiilor, aprobată prin Legea nr.132/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  2. esteasistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere;
  3. celălalt părinte nu realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.”

 

3. Alineatul (3) al articolului 2 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

 (3) Prevederile alin.(2) nu se aplică persoanei singure din familia monoparentală, definită în condițiile art.3 din Legea  nr.277/2010 privind alocația  pentru susținerea  familiei,  republicată,  cu modificările  și completările ulterioare, precum și persoanei despărțită în fapt, situație atestată de autoritatea tutelară.

 

4. La articolul 2, după alineatul (4) se introduc două noi alineate (5) și (6), cu următorul cuprins:

”  (5)  Prevederile  alin.  (1)  nu  se  aplică  angajaților  sistemului  național  de  apărare,  angajaților  din penitenciare, personalului din unitățile sanitare publice și altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei și al ministrului transporturilor, după caz, în situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.

(6) Angajatorii acordă zilele libere în condițiile prezentei legi, după epuizarea tuturor opțiunilor prevăzute  de  reglementările  legale  în  vigoare  pentru  desfășurarea  activității  și  cu  obligația  asigurării

 

continuității  activității,  inclusiv  prin  decalarea  programului  de  lucru  sau  implementarea  formelor  de muncă flexibile.”

 

5. După articolul 3 se introduce un articol nou 31, cu următorul cuprins:

”Art. 31  Personalul prevăzut la art.2 alin. (5) beneficiază de o indemnizație calculată conform art.3 alin. (1), corespunzător numărului de zile lucrătoare aprobat prin hotărârea de Guvern prevăzută la art.4, acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în situația în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile prevăzute la art.1 sau de prezentul articol.”

 

6. Articolul 4 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

”Art. 4 – Numărul de zile libere și numărul de zile lucrătoare acordate potrivit prezentei legi se stabileşte de către Guvern, prin hotărâre, pentru fiecare situaţie dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) și art. 2 alin. (5).”

 

Art.II. – (1) Acordarea stimulentului de inserție prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010   privind   concediul   și   indemnizație   pentru   creșterea   copiilor,   aprobată   prin   Legea nr.132/2011, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanță de urgență, se efectuează fără întrerupere, pe o perioadă de 90 zile în cazul persoanelor care, începând cu data aplicării Hotărârii  nr.  6/2020  a  Comitetului  Național  pentru  Situații  Speciale  de  Urgență  sau  în  perioada  de aplicare a Decretului Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.212 din 16 martie 2020, cu respectarea prevederilor art. 17 alin.(1) lit. a) din ordonanța de urgență, se află în una sau mai multe dintre următoarele situații :

 1. beneficiază de concediile prevăzute la art. 2 alin.(1) lit.a), b) și d) din Ordonanța de urgențăa Guvernului nr.158/2005, aprobată prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 2. beneficiază de concediul prevăzut de Legea nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților  pentru   supravegherea   copiilor,   în   situația   închiderii   temporare   a   unităților   de învățământ;
 3. se află în perioada prevăzută la art. 52 alin.(1) lit.c) din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completărileulterioare;
 4. lis-a suspendat ori le-a încetat raportul de muncă ori de serviciu, ca urmare a instituirii situației de urgență în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului 1/1999 privind regimul stării de

 

asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.453/2004, cu modificările și completările ulterioare.

 • Încazul în care după perioada prevăzută la ali(1), persoana îndreptățită realizează venituri supuse impozitului pe venit conform art. 3 din ordonanța de, atunci stimulentul de inserție se acordă, potrivit legii, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau 4 ani în cazul copilului cu dizabilitate.
 • Prevederile(1) și (2) se aplică corespunzător și în cazul persoanelor care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 32 alin.(5) din ordonanța de urgență.

 

Art.III. – (1) Începând cu intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cererile și documentele doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, pot fi depuse și prin poșta electronică.

 • Cererile și documentele doveditoare prevăzute la alin. (1) vizează acordarea următoarelor beneficii de asistenţă socială:
 1. ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completărileulterioare;
 2. alocaţia pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările și completărileulterioare;
 3. alocaţia de stat pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completărileulterioare;
 4. drepturile acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completărileulterioare;
 5. alocaţia lunară de plasament acordată în baza Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completărileulterioare;
 6. drepturile acordate în baza art. 50 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările și completărileulterioare;
 7. ajutorul pentru încălzirea locuinţei acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială pentru perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completărileulterioare;
 8. indemnizaţia lunară de hrană acordată în baza Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările

 

 • Depunerea prin poșta electronică a cererilor și documentelor doveditoare pentru solicitarea beneficiilor prevăzute la alin.(2) se faceastfel:
 1. pentru beneficiile  prevăzute  la  lit.  e)  –  f)  și  h)  la  agențiile  pentru  plăți  și  inspecție  socială județene,  respectiv  a  Municipiului  București,  denumite,  în  continuare,  agenții  teritoriale,  în  a căror rază teritorială își au domiciliul, reședința ori locuiesc efectiv solicitanții;
 2. pentru beneficiile  prevăzute  la  lit.a)-d),   și  g),  la  autoritățile  administrației  publice  locale  în  a căror rază teritorială își au domiciliul, reședința ori locuiesc efectiv solicitanții.
 • Depunereaprin poșta electronică a cererilor și documentelor doveditoare este opțională și se realizează  în  condițiile  în  care  agențiile  teritoriale  ori  instituțiile  administrației  publice  locale  au dezvoltate sisteme de primire electronică, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
 • Începând cu data prezentei ordonanțe de urgență decizia de acordare/respingere/încetare/suspendare a dreptului de asistență socială pentru oricare din beneficiile socialeprevăzute la (2) se poate transmite beneficiarului și prin poșta electronică de către agenția teritorială emitentă.

 

Art.  V.  –  (1)  Agenția  Națională  pentru  Plăți  și  Inspecție  Socială,  agențiile  teritoriale  și  autoritățile administrației publice locale au obligația de a lua măsurile necesare pentru implementarea sistemului de transmitere prin poșta electronică a cererilor și documentelor doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistență socială prevăzute la art. III alin.(2).

 • Organizarea modului de primire prin poșta electronică a cererilor și documentelor doveditoare se  stabilește  prin  decizie  a  directorului  general  al  Agenției  Naționale  pentru  Plăți  și Inspecție Socială pentru drepturile prevăzute la art. 1 ali(2) lit.c) – f) și h), respectiv prin dispoziție a primarului pentru drepturile prevăzute la art. 1 alin.(2) lit.a), b) și g).
 • Însituația în care cererile și documentele doveditoare pentru solicitarea drepturilor prevăzute la  art.  III  ali(2)  au  fost  depuse  prin  poșta  electronică  la  autoritățile  administrației  publice  locale, acestea au obligația de a transmite la agenția teritorială, în termenul prevăzut de lege, solicitările primite, la adresa de poștă electronică oficială a instituției sau prin Punctul de contact unic electronic, conform Hotărârii   Guvernului   nr.922/2010   privind   organizarea   și   funcționarea   Punctului   de   contact   unic electronic, cu modificările ulterioare și ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017.

 

Art. VI. – (1) În cazuri excepționale, agențiile teritoriale și/ sau autoritățile administrației publice locale pot solicita persoanelor care au depus cererea și documentele doveditoare prin poșta electronică, prezentarea la sediul instituției.

 • Prin situațiiexcepționale se înțeleg următoarele:
 1. existențaunor documente care nu respectă condițiile de formă și conținut prevăzute de lege;
 2. determinareaunor inadvertențe între informațiile din documentele transmise și cele din bazele de date ale altor instituții la care agențiile teritoriale sau autoritățile administrației publice locale au acces pentru verificarea îndeplinirii de către solicitanți, a criteriilor de acordare a drepturilor;
 3. informațiile din  documentele  transmise  sunt  incomplete  sau,  pe  baza  acestora  nu  se  poate determina îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.
 • Termenul prevăzut de lege pentru soluționarea cererii în cazurile excepționale prevăzutela ali(2) se prelungește cu până la 15 zile lucrătoare pentru verificarea realității, legalității și conformității documentelor transmise, precum și pentru solicitarea de documente doveditoare suplimentare.

 

Art.  VII.  –  Agenția  Națională  pentru  Plăți  și  Inspecție  Socială,  agențiile  teritoriale  și  autoritățile administrației  publice  locale  au  obligația  de  a  afișa  la  sediul  instituțiilor  și  pe  web  site-ul  propriu informațiile necesare privind solicitarea beneficiilor de asistență socială prin poșta electronică.

 

Art.  VIII  –  În  cazul  instituirii  situației  de  urgență  în  condițiile  Ordonanței  de  urgență  a  Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.453/2004, cu modificările și completările ulterioare, transmiterea prin poșta electronică a cererilor și documentelor doveditoare pentru solicitarea drepturilor de asigurări devine principalul mijloc de comunicare.

 

Art. IX. – Rapoartele de monitorizare prevăzute la art. 30 alin. (2) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind  asigurarea  calității  în  domeniul  serviciilor  sociale,  cu  modificările  și  completările  ulterioare, întocmite înainte de instituirea stării de urgență prin Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.212 din 16 martie 2020, rămân valabile după încetarea stării de urgență și vor fi luate în considerare în procesul de evaluare pentru acordarea unei noi licențe pentru serviciul social.

 

Art. X. – Pe perioada instituirii stării de urgență prin Decretul Președintelui României nr.195/2020, beneficiile de asistență socială care au drept condiție frecventarea cursurilor de învățământ de către copii sau tineri, se acordă fără întrerupere.

 

Art. XI. – (1) Pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr.195/2020, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii, de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat plătite din fondul de salarii, se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

 • Angajatorii care beneficiază de prevederile alin. (1) au obligaţia să menţină raporturile de muncă ale persoanelorîn cauză pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la data reînceperii activității după suspendarea raporturilor de muncă conform art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările

 

Art. XII – (1) În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației prevăzute la art.XI, angajatorii depun, prin poșta electronică, la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sau a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, întocmită conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă, însoțită de următoarele documente:

 1. certificatulde situație de urgență eliberat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
 2. listapersoanelor care urmează să beneficieze de indemnizația prevăzută  la art. 1, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, întocmită conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Modelul certificatului prevăzut la alin.(1) lit.a) și condițiile de acordare a acestuia se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în termen de maximum 5 zile de la intrarea în vigoare prezentei ordonanțe de urgență.

 

Art. XIII. – (1) Documentele prevăzute la art.XII alin. (1) se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară.

 

(2) Decontarea, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, a sumelor plătite cu titlu de indemnizație se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor.

 

Art. XIV. – Sumele plătite din bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit art. XI alin. (1) se reîntregesc din fonduri externe nerambursabile de către Ministerul Fondurilor Europene, în limita sumelor alocate pentru această intervenţie şi în conformitate cu prevederile şi regulile de eligibilitate ale Programului Operaţional Capital Uman

 

Art. XV. – Utilizarea sumelor virate în contul angajatorului din bugetul asigurărilor pentru șomaj, prevăzute la art. XIII alin. (2), cu altă destinație decât cea stabilită în prezenta ordonanță atrage după sine răspunderea penală.

 

Art. XVI – Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

 

 

 

PRIM-MINISTRU LUDOVIC ORBAN

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Subscribe To Our Newsletter

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
„Amână Doamne boala, Pân-la anul când s-a coace poama”, – nu de amânări de plată avem nevoie !

Donald Trump le-a promis americanilor că Trezoreria, adică Ministerul de Finanţe, le va trimite cecurile...

Închide