Măsuri active în vederea integrării pe piața muncii”, un proiect de succes

floresti 27 iunie posdru 016

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Florești, în calitate de solicitant și SC Industrial Euro Star SRL și SC Decorsim SRL, în calitate de parteneri, au deosebita plăcere de a vă invita la conferința de închidere a proiectului ID 129124 cu titlul Măsuri active în vederea integrării pe piața muncii, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în cadrul CERERII DE PROPUNERI DE PROIECTE DE TIP STRATEGIC NR 165, ”Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”, AXA PRIORITARĂ 5 ”Promovarea măsurilor active de ocupare” DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE 5.1 ”Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”.

 

Detalii privind conferința de închidere a proiectului

Partenerii proiectului vă invită la conferința de presă privind închiderea proiectului Măsuri active în vederea integrării pe piața muncii” (ID 129124), care va avea loc în data de vineri, 20 noiembrie 2015, ora 15.00, în comuna Florești, la sala de conferințe din incinta pensiunii Casa Zânelor, strada Sportului, nr. 5, jud. Cluj.

 

Elementele principale ale proiectului

Suma totală a proiectului este de 11.316.800,00 lei din care UAT Comuna Florești a asigurat o contribuție financiară proprie în valoare de 226.336,00 lei.

Proiectul s-a implementat la nivel multi-regional, pentru regiunile Nord-vest și Centru, pe o perioadă de 20 luni, în perioada aprilie 2014 – noiembrie 2015.

 

Obiectivul general al proiectului – atragerea și menținerea a cât mai multor persoane pe piața muncii în vederea creșterii ratei de ocupare pentru 620 persoane din Regiunea Nord Vest (510 pers.) și Regiunea Centru (110 pers.), format din 100 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, 90 de persoane inactive, 25 persoane care au părăsit timpuriu școala, 405 șomeri din care 55 șomeri tineri, 30 șomeri peste 45 ani, 239 șomeri de lungă durata 25–64 ani, 81 șomeri de lungă durată tineri, ca urmare a furnizării accesului la educație prin formare profesională și servicii personalizate de consiliere și asistență cu accent pe stimularea ocupării tinerilor și a șomerilor de lungă durată.

Menționăm faptul că indicatorii grupului țintă au depășit procentul de 100%, după cum urmează:

 • 140 persoane care aflate în căutarea unui loc de muncă (valoarea angajată prin proiect – 100 persoane)
 • 119 persoane inactive (valoarea angajată prin proiect – 90 de persoane)
 • 27 de persoane care părăsit de timpuriu școala (valoarea angajată prin proiect – 25 de persoane)
 • 55 șomeri tineri (valoarea angajată prin proiect – 55 de persoane)
 • 36 șomeri peste 45 de ani (valoarea angajată prin proiect – 30 de persoane)
 • 247 șomeri de lungă durată (valoarea angajată prin proiect – 239 de persoane)
 • 87 șomeri de lunlungă durată tineri (valoarea angajată prin proiect – 81 de persoane)

 

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

Obiectivul specific 1 – Facilitarea accesului la servicii specializate de informare și consiliere profesională, dezvoltare personală, pentru 620 persoane, eșantion format din 100 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, 90 de persoane inactive, 25 persoane care au părăsit timpuriu școala, 405 șomeri din care 55 șomeri tineri, 30 șomeri peste 45 ani, 239 șomeri de lungă durata 25–64 ani, 81 șomeri de lungă durată tineri;

Obiectivul specific 2 – Îmbunătățirea capacității de ocupare prin promovarea învățării pe tot parcursul vieții și facilitarea accesului la programe de formare profesională corelate cu cerințele pieței muncii pentru un grup țintă de 620 persoane, eșantion format din 100 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, 90 de persoane inactive, 25 persoane care au părăsit timpuriu școala, 405 șomeri din care 55 șomeri tineri, 30 șomeri peste 45 ani, 239 șomeri de lungă durata 25–64 ani, 81 șomeri de lungă durată tineri;

Obiectivul specific 3 – Asigurarea sustenabilității pe termen lung în regiunile de implementare prin oferirea a 2 programe integrate: Program 1 (A3+A4+A5) pt. 300 beneficiari și Program 2 (A3+A4+A6) pt. 320 beneficiari, în vederea facilitării accesului pe piața muncii și în vederea promovării culturii antreprenoriale;

Obiectivul specific 4 – Înființarea unui centru regional de informare, consiliere, formare și mediere profesională precum și asistență și consiliere pentru demararea unei afaceri. Pentru atingerea obiectivelor se vor derula un set de activități integrate care vizează dezvoltarea resurselor umane pentru integrarea durabilă pe piața muncii prin promovarea învățării continue și dezvoltarea sistemelor de educație și formare corelate cu cerințele pieței muncii, prin promovarea culturii antreprenoriale, a consilierii profesionale și serviciilor de mediere, acestea având efecte pe termen lung pe piața muncii diversificând opțiunile de angajare. De asemenea, prin finanțarea FSE, s-a înființat un centru regional in regiunea NV, în care se vor desfășura activitățile finale ale proiectului și care ulterior va asigura sustenabilitatea acestuia.

 

 

Activitățile principale ale proiectului au fost:

Activitatea 1 – Administrarea proiectului. Administrarea proiectului a fost o activitate transversală, desfășurată pe toata perioada de implementare a proiectului începând cu  luna 1 (unu) pana în luna 20, de către experții solicitantului din echipa de management. Prin această activitate s-a urmărit de către echipele de management și de implementare, asigurarea condițiilor materiale și financiare pentru desfășurarea activităților, monitorizarea activității și coordonarea echipei de implementare pentru atingerea obiectivelor și indicatorilor propuși;

Activitatea 2 – Promovarea obiectivelor, activităților și rezultatelor estimate ale proiectului, activitate transversală, desfășurată pe toată perioada de implementare a proiectului, începând cu luna 1 (unu) până în luna 20 de către solicitant și parteneri și acest indicator a fost atins prin promovarea activităților proiectului în mass-media, prin organizarea a 12 conferințe la nivelul celor două regiuni de implementare precum și prin realizarea și distribuirea de materiale publicitare;

Activitatea 3  –  Informare și consiliere profesională, orientare în carieră, consiliere pentru dezvoltarea personală. Această activitate s-a derulat începând cu luna a doua până în luna 20, fiind realizată de solicitant și toți partenerii implicați în proiect pentru un număr de 620 persoane din Regiunea Nord Vest (510 pers.) și Regiunea Centru (110 pers.). Prin această subactivitate s-a urmărit informarea grupului țintă cu privire la oportunitățile de ocupare oferite prin proiect și consilierea profesională a acestora în vederea îndrumării pe piața muncii și îndrumarea la unul din cele două programe integrate oferite în cadrul proiectului (Program1=A3+A4+A5 și Program2=A3+A4+A6);

Activitatea 4 –  Furnizare programe de formare profesională. Această activitate s-a derulat începând cu luna a doua până în luna 20, de către solicitant și partenerul 1, pentru un număr de 620 persoane din Regiunea Nord Vest (510 pers.) și Regiunea Centru (110 pers.). Activitatea 5 –  Furnizare servicii de mediere în vederea creșterii ratei de ocupare. Această activitate a fost adresată persoanelor dezavantajate pe piața muncii, cu precădere persoanelor aflate în șomaj de o perioada lungă de timp, tinerilor și persoanelor care au părăsit timpuriu școala în vederea diminuării ratei șomajului. Ea a fost realizată de către „Analiștii integrare recrutare”, ai solicitantului și ai partenerului 2, începând cu luna a doua până în luna 20, pentru un număr de 300 persoane. Prin această activitate, beneficiarilor li s-au întocmit planuri individuale de mediere, au fost informați cu privire la tehnicile de prezentare la un interviu și abordarea unui potențial angajator și au fost îndreptați spre locuri de muncă vacante din regiunile de implementare, în concordanță cu pregătirea, experiența și aptitudinile fiecăruia. Această activitate s-a finalizat cu angajarea a cel puțin 71 persoane, până la momentul publicării comunicatului;

Activitatea 6 – Asistență și consiliere pentru demararea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri. Această activitate a fost realizată de către experții partenerilor implicați în proiect începând cu luna a doua până în luna 20, pentru un număr de 320 persoane din cele două regiuni de implementare. Prin această activitate, beneficiarilor le-au fost prezentate etapele care trebuie parcurse pentru înființarea unei forme juridice de desfășurare a unei activități comerciale, s-a pus la dispoziția beneficiarilor legislația în domeniu actualizată, modele de acte constitutive, diverse forme de contracte, au fost analizate și discutate idei și posibilități de finanțare, a fost prezentat modul de înțelegere a pieței și atragere a clienților, au fost oferite soluții de promovare a afacerii și metode eficiente de management.

 

Rezultatele principale atinse prin derularea proiectului sunt:

 • Administrarea proiectului;
 • Promovarea obiectivelor, activităților și rezultatelor estimate ale proiectului;
 • Informare și consiliere profesională, orientare în carieră, consiliere pentru dezvoltarea personală: 620 persoane din regiunile de implementare (510 persoane din regiune N-V și 110 persoane din regiunea Centru) care au beneficiat de această activitate
 • Furnizare programe de formare profesională, după cum urmează: 8 programe de formare profesională acreditate oferite grupului țintă, întocmire și pregătire materiale și 8 suporturi de curs pentru programele de Formare Profesională Continuă (FPC);
 • Derulare 42 serii de curs după cum urmează: 28 programe FP nivel I x 360 ore =12960 ore, 4 serii Formare Profesională (FP) nivel II x 720 ore = 2880 ore și 10 programe specializare x 120 ore = 1200 ore, total 17040 ore FPC, 620 participanți la programe FPC ( 510 din reg. NV și 110 din reg. Centru) iar dintre aceștia minim 288 șomeri de lungă durată vor fi certificați, 33 examene calificare, 580 de certificate de calificare/absolvire eliberate, 580 subventii/400 lei/luna acordate participanților la programele FPC;
 • Furnizare servicii de mediere în vederea creșterii ratei de ocupare: 300 persoane au beneficiat de servicii de mediere (9000 ore furnizate) în urma cărora 71 persoane au obținut un loc de muncă până la data emiterii comunicatului de presă;
 • Asistență și consiliere pentru demararea unei afaceri: 320 de persoane au beneficia tde asistență și consiliere pentru demararea unei afaceri fiind furnizate în total un nr. de 9600 ore, iar 40 persoane au demarat o activitate independentă, până la data emiterii comunicatului de față;
 • Înființarea unui centru regional de informare, consiliere, formare și mediere profesională precum și asistență și consiliere pentru demararea unei afaceri. Pentru atingerea obiectivelor s-au derulat un set de activități integrate care vizează dezvoltarea resurselor umane pentru integrarea durabilă pe piața muncii prin promovarea învățării continue și dezvoltarea sistemelor de educație și formare corelate cu cerințele pieței muncii, prin promovarea culturii antreprenoriale, a consilierii profesionale și serviciilor de mediere, acestea având efecte pe termen lung pe piața muncii diversificând opțiunile de angajare. De asemenea, prin finanțarea FSE, s-a înființat un centru regional in regiunea NV, în care se vor desfășura activitățile proiectului și care ulterior va asigura sustenabilitatea acestuia.

 

Date de contact pentru informații suplimentare privind acest proiect se pot obține de la:

Persoană de contact: Marius Manu, manager proiect, al proiectului Măsuri active în vederea integrării pe piața muncii” (ID 129124), din cadrul proiectului DMI 5.1. –     ”Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare” adresa de e-mail: uatfloresti@yahoo.com, tel: 0752.341.569 sau Florin Otrocol, asistent relații publice, adresă de e-mail: uatfloresti@yahoo.com, tel: 0753.660.989. UAT Comuna Florești – Primăria Florești, str. Avram Iancu, nr. 170, etaj 3.

 

 

Follow me!

Subscribe To Our Newsletter

La multi ani, Marius Nicoara !

Senatorul Marius Nicoara, isi sarbatoreste astazi ziua de nastere.Marius Petre Nicoară (n. 19 noiembrie 1958,...

Închide