Deputaţii Mişcării Populare au iniţiat un proiect de lege pentru a-i sprijini pe tinerii absolvenţi să îşi deschidă propriile afaceri

Deputaţii Mişcării Populare au iniţiat în Parlament un proiect de lege pentru subvenţionarea antreprenoriatului absolvenţilor. Iniţiativa a fost înaintată marţi, 23 februarie, Biroului Parlament al Camerei Deputaţilor de către preşedintele executiv al Mişcării Populare, Eugen Tomac.

 

Propunerea legislativă modifică şi completează Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât tinerii în vârstă de până la 35 de ani, care intenţionează să lucreze în mod independent, să poată beneficia de subvenţionare.

 

„Cred că ne preocupăm prea puţin, în Parlamentul României, de tineri. Vorbim mereu de pensii, mai mult sau mai puţin speciale, însă niciodată despre cum îi putem încuraja pe tineri să pornească pe propriul drum. Iniţiativa legislativă pe care am depus-o astăzi este tocmai în sprijinul acestora. Este o măsură nouă, inspirată din practicile europene, care soluţionează în mod natural, prin auto-ocuparea absolvenţilor, problema şomajului în creştere în rândul tinerilor”, a spus Eugen Tomac.

 

Cheltuielile generate de punerea în aplicare a acestei iniţiative legislative se vor efectua începând cu anul viitor, în limita sumelor aprobate în bugetul asigurărilor pentru şomaj cu această destinaţie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Găsiţi mai jos proiectul de lege depus în Parlament.

 

 23 februarie 2016

PROIECT DE LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

 

Art. I. – Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.103 din 6 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. La articolul 57, după litera d) se introduce o nouă literă, lit. d1), cu următorul cuprins:

„d1) subvenţionarea antreprenoriatului absolvenţilor;”

 1. După articolul 71 se introduce un nou punct, punctul 41. – Subvenţionarea antreprenoriatului absolvenţilor -, alcătuit din articolele 711 şi 712, cu următorul cuprins:

 

41. Subvenţionarea antreprenoriatului absolvenţilor

Art. 711.  – (1) Subvenţionarea antreprenoriatului absolvenţilor se acordă, la cerere, persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ;
 2. b) au vârsta până la 35 de ani;
 3. c) sunt şomeri;
 4. d) nu au mai desfăşurat o activitate independentă în calitate de titular al unei întreprinderi individuale, de titular al unei forme individuale de exercitare a unei profesii liberale, sau de persoană fizică autorizată;
 5. e) au beneficiat de serviciile de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente prevăzute la art. 57 alin. (1) lit. d) şi art. 71;
 6. f) se obligă să înfiinţeze o întreprindere individuală, o formă individuală de exercitare a unei profesii liberale, sau să dobândească calitatea de persoană fizică autorizată, în condiţiile legii.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se depune în termen de 2 ani de la data absolvirii studiilor.

(3) Subvenţionarea antreprenoriatului absolvenţilor constă în acordarea următoarelor sume pentru începerea activităţii independente:

 1. a) o sumă egală cu de 18 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data cererii, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;
 2. b) o sumă egală cu de 20 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data cererii, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;
 3. c) o sumă egală cu de 22 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data cererii, pentru absolvenţii de învăţământ superior.

(4) Suma prevăzută la alin. (3) se plăteşte titularului întreprinderii individuale, titularului formei individuale de exercitare a unei profesii liberale, sau persoanei fizice autorizate, după caz, din bugetul asigurărilor pentru şomaj de la capitolul “Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă” în termen de 5 zile lucrătoare de la data prezentării autorizaţiei de funcţionare.

 

Art. 712.  – (1) Beneficiarii subvenţionării antreprenoriatului absolvenţilor au următorele obligaţii:

 1. a) să îşi menţină activitatea independentă pe o perioadă de 18 luni de la data înfiinţării;
 2. b) să nu cumuleze calitatea de salariat al unei terţe persoane pe o perioadă de 12 luni de la data înfiinţării;
 3. c) în situaţia încălcării obligaţiilor prevăzute la lit. a) sau b), să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sumele încasate potrivit dispoziţiilor art. 711 (4), plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încălcării obligaţiilor.

(2) În situaţia nerespectării prevederilor alin. (1) lit. c), recuperarea sumelor se va face pe baza angajamentelor beneficiarilor, care constituie titluri executorii.

(3) Beneficiarii subvenţionării antreprenoriatului absolvenţilor pot beneficia de prevederile art. 861 după o perioadă de 3 ani de la data înfiinţării activităţii independente, pentru dezvoltarea activităţii independente prin crearea de noi locuri de muncă.“

 

Art. II. – Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.103 din 6 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. III. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.

 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)                                                                 
– mii lei –
Indicatori Anul curent 2017 Următorii 4 ani Media pe 5 ani
1. Modificări ale veniturilor bugetare,

plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta:

(i) impozit pe profit

(ii) impozit pe venit

b) bugete locale:

(i) impozit pe profit

c) bugetele sociale (BASS şi FNUASS):

(i) contribuţii de asigurări

 

 

 

 

 

 

 

 

6.480

 

 

 

 

 

 

 

 

38.880

 

 

 

 

 

 

 

 

9.072

2.Modificări ale cheltuielilor bugetare,

plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta:

(i) cheltuieli de personal

(ii) bunuri si servicii

b) bugete locale:

(i) cheltuieli de personal

(ii) bunuri şi servicii

c) bugetele sociale (BAS):

(i) cheltuieli de personal

(ii) bunuri si servicii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-90.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-360.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-90.000

3.Impact financiar, plus/minus, din care:

a) bugetul de stat

b) bugete locale

c) bugetele sociale:

 

 

 

-83.520

 

 

 

-321.120

 

 

 

-80.928

4.Propuneri pentru acoperirea creşterii

cheltuielilor bugetare

    Din excedentul estimat la bugetul asigurărilor pentru şomaj prin Legea nr. 340/2015 pentru anii 2017-2019.
5.Propuneri pentru a  compensa reducerea

veniturilor bugetare.

     
6.Calcule detaliate privind fundamentarea

modificărilor cheltuielilor bugetare

 

Se estimează 9.000 de activităţi independente înfiinţate anual prin subvenţionarea antreprenoriatului absolvenţilor, cu o subvenţie medie anuală de 20 ISR. 30% asiguraţi.

2016 – Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat 2.681 lei.  Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată 1.250 lei. Valoarea indicatorului social de referinţă 500 lei.

7.Alte informaţii  

 

Follow me!

Subscribe To Our Newsletter

Basescu il pune sa candideze pe Ioachim Vancea la Floresti

Traian Basescu a fost la Cluj si are chef de glume. Il cunosc din Palat...

Închide