Boc îi dă autorizație de demolare și construcție, P+E+M lui Emil Sabo, pe David Ferenc 12(I)

Boc îi dă autorizație de demolare și construcție, P+E+M lui Emil Sabo, pe David Ferenc 12(I)

Speranța in speta de fata  este ca Parchetul European să verifice modul in care s-a facut retrocedarea acestei case, respectiv de ce cele 6 linii de judecată ale ICCJ au fost ignorate de judecătorul Traian Dârjan, fost președinte al secției civile a Curții de Apel Cluj. Și de celebrele complete care au retrocedat centrul Clujului, la bucată.

Casa retrocedată de pe David Ferenc a fost cumpărată și renovată de cumpărătorul de bună credință, statuat astfel prin decizia lui Dana Cigan, președinta Curții de Apel Oradea. Cu toate astea casa a fost retrocedată lui Crețiu Ioan. Primăria Cluj-Napoca, condusă de inegalabilul Emil Boc, nici în cot nu i-a păsat că la evacuare, după ce chiriasa plătise integral casa in 1996, a făcut un AVC în Medicală IV, după o injecție făcută de celebra familie de oftalmologi dr. Nistor, doamna având niște probleme cu diploma de medic. Crina Nistor a practicat fără drept, timp de nouă ani oftalmologia, la Spitalul Clinic Căile Ferate din Cluj-Napoca, alături de soțul ei, chirurg oftalmolog! Chițu Anișoara a murit in chinuri, fără să ma știe cine e, fără să își mai recunoască copilul, 2 luni mai târziu.
Citeşte întreaga ştire: O femeie a operat ilegal 9 ani, cu ajutorul soțului ei, un chirurg oftalmolog, șef de secție în Cluj. El a scăpat cu o sancțiune infimă, iar ea nepedepsită.

1998- 2009, timp în care Statul Român a judecat speța

Timp de un ciclu procesual, si chiar in cadrul celui de al doilea, pana intr-un punct, legitimarea procesual activa a mostenitorului de pe strada David Ferenc 12 s-a facut cu o copie xerox a unui testament. Casa de la strada nu are decat lumina care intra pe geamurile vechi, printre zabrele de fier. Tiganii care vand aur in zona, spun ca actualul proprietar a platit 160.000 de euro pe 6 camere in centrul Clujului. Si ca doar 3 camere, din casa la strada, a fost inchiriata cu 1000 de euro/luna. O amortizare din chirie in 10 ani, daca mai punem si chiria pentru imobilul din curte. Evident, daca informatia este corecta. Tot pe strada, se vorbeste ca actualul proprietar vrea sa se extinda. Catre casa de la numarul 14. Vom explica si de ce.

Chimista Chitu Anisoara a murit la evacuare  cu sentinta in mana a Curtii de Apel Oradea, in care se consfiintea buna sa credinta in ce priveste cumpararea casei, cat si conduita fara de cusur avuta. Nu i-a folosit, a murit cu dreptatea in mana. Covidul nu aparuse inca. In casa a mai copilarit preotul Felecan Ciprian. Se spune ca e rau sa te legi de preoti, mai ales de cei care au har adevarat. Si un pensionar, cu un caracter deosebit, Doru Caramidaru.

Casa ajunge bineînțeles de la Crețiu Ioan la un dezvoltator imobiliar, apropiat al lui Boc și Blaga, cine altul decât Emil Sabo.

DESFIINTARE PARTIALA CONSTRUCTII EXISTENTE; CONSTRUIRE 2 IMOBILE CU FUNCTIUNI MIXTE (BIROURI SI LOCUIRE) – REGIM DE INALTIME P+E+M, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE TEREN, CONFORM PUD APROBAT PRIN HCL 437/02.07.2020
judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, David Ferenc, nr. 12
C
266311
266311-C1
559760 lei
2000 lei

În baza proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC) nr. 327/5/2018, elaborat de SC ARHITECTURA NOUA SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, jud. Cluj, respectiv de arh. Flavius Muntean – arhitect cu drept de semnătură, în conformitate cu prevederile Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată.

316351
24.05.2021

CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI:

A. DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ – D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E. SAU D.T.A.D.) -VIZATĂ SPRE NESCHIMBARE -, ÎMPREUNĂ CU TOATE AVIZELE ŞI ACORDURILE OBŢINUTE, PRECUM ŞI PUNCTUL DE VEDERE/ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITĂŢII COMPETENTE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, FACE PARTE INTEGRANTĂ DIN PREZENTA AUTORIZAŢIE.

 • Nerespectarea întocmai a documentaţiei tehnice – D.T. vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor şi acordurilor obţinute) constituie infracţiune sau contravenţie, după caz, în temeiul prevederilor art.24 alin.(1), respectiv art.26 alin (1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată.
 • În conformitate cu prevederile art.7 alin.(15)-(15′) din Legea nr.50/1991 şi cu respectarea legislaţiei pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în situaţia în care în timpul executării lucrărilor şi numai în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcţii autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligaţia de a solicita o nouă autorizaţie de construire.

B. TITULARUL AUTORIZAŢIEI ESTE OBLIGAT:

 1. să anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F.13) la autoritatea administraţiei publice locale emitentă a autorizaţiei;
 2. să anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F.14) la Inspectoratul Teritorial în Construcţii, împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
 3. să anunţe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea inştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F.15) la Inspectoratul Teritorial în Construcţii, odată cu convocarea comisiei de recepţie;
 4. să păstreze pe şantier, în perfectă stare, autorizaţia de construire şi documentaţia tehnică – D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E./D.T.A.D) vizată spre neschimbare, impreuna cu Proiectul Tehnic – P.Th si Detaliile de executie pentru realizarea lucrarilor de constructii autorizate, pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor;
 5. în cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundaţii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic, etc.), să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază şi de protecţie şi să anunţe imediat emitentul autorizaţiei, precum şi Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu;
 6. să respecte condiţiile impuse de utilizarea şi protejarea domeniului public, precum şi de protecţie a mediului, potrivit normelor generale şi locale;
 7. să transporte la rampa de gunoi materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcţii;
 8. să desfiinţeze construcţiile provizorii de şantier în termen de 15 zile de la terminarea efectivă a lucrărilor;
 9. la începerea execuţiei lucrărilor, să monteze la loc vizibil „Panoul de identificare a investiţiei” (vezi anexa nr.8 la normele metodologice);
 10. la finalizarea execuţiei lucrărilor, să monteze „Plăcuţa de identificare a investiţiei”;
 11. în situaţia nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizaţie, să solicite prelungirea valabilităţii acesteia, cu cel puţin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilităţii autorizaţiei de construire (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor);
 12. să prezinte „Certificatul de performanţă energetică a clădirii” la efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor;
 13. să solicite „Autorizaţia de securitate la incendiu” după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcţiune a clădirilor pentru care s-a obţinut „Avizul de securitate la incendiu”;
 14. să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum şi celelalte obligaţii de plată ce îi revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiţiei;
 15. să declare construcţiile proprietate particulară realizate, în vederea impunerii, la organele financiar teritoriale sau la unităţile subordonate acestora, după terminarea lor completă şi nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor).

C. DURATA DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR:

36
LUNI

calculată de la data începerii efective a lucrărilor (anunţată în prealabil), situaţie în care perioada de valabilitate a autorizaţiei se extinde pe întreaga durată de execuţie a lucrărilor autorizate.

TERMENUL DE VALABILITATE A AUTORIZAŢIEI:

12LUNI de la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuţie autorizate.
EMIL BOC
Aurora Rosca
Daniel Pop
Ramona Rusescu

Subscribe To Our Newsletter

Verified by MonsterInsights