septembrie 26, 2023

Vocea Clujului

DOI…ZECE

COMUNICAT DE PRESĂ – lansare proiect

steagCOMUNICAT DE PRESĂ

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ (UAT) Comuna Florești în parteneriat cu SC INDUSTRIAL EURO STAR SRL și SC SIAB DEVELOPMENT SRL anunță lansarea proiectului strategic cu titlul ”Accesul romilor pe piața muncii – PRIORITATEA NOASTRĂ”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în cadrul CERERII DE PROPUNERI DE PROIECTE DE TIP STRATEGIC NR 165, ”Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”, AXA PRIORITARĂ 6 ”Promovarea incluziunii sociale” DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE 6.2 ”Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”.

 

Detalii privind conferința de presă de lansare a proiectului

Partenerii proiectului vă invită la conferința de presă privind lansarea proiectului ”Accesul romilor pe piața muncii – PRIORITATEA NOASTRĂ” (ID 141585), care va avea loc în data de vineri, 27 iunie 2014, între orele 17.00-20.00, în comuna Florești, la pensiunea Casa Zânelor, strada Sportului, nr. 5.

 

Elementele principale ale proiectului

Suma totală a proiectului este de 10.944.860,00 lei din care UAT Comuna Florești asigură contribuția proprie financiară în valoare de 218.897,20 lei.

Proiectul se implementează la nivel multi-regional, pentru regiunile Nord-vest și Centru, pe o perioadă de 18 luni, în perioada mai 2014 – octombrie 2015.

 

Obiectivul general al proiectului este – facilitarea incluziunii sociale și profesionale, a accesului la formare de pregătire și la măsuri specifice de sprijin pentru cetățeni de etnie romă, promovarea accesului egal la formare profesională și ocupare în vederea creării unei piețe a muncii inclusive pentru romi.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Obiectivul specific 1 – Dezvoltarea si consolidarea capacității de ocupare pentru înlăturarea excluziunii sociale a 800 persoane de etnie roma, problematica esențială a acestor persoane ce constituie un fenomen multidimensional si multilateral-activitățile proiectului sunt orientate, în primul rând, spre integrarea acestora pe piața muncii, la nivel internațional, un instrument esențial pentru incluziunea sociala îl reprezintă consolidarea capacității de angajare și integrarea ocupațională.

Obiectivul specific 2 – Schimbarea atitudinii sociale privind grupurile vulnerabile și combaterea formelor de discriminare prin promovarea obiectivelor, activităților și rezultatelor – proiectul cuprinde activități orientate spre schimbarea percepțiilor sociale, a atitudinilor negative și a stereotipurilor existente în cadrul comunității locale, în vederea combaterii formelor de excluziune suferite de romi.

Obiectivul specific 3 – Asigurarea cadrului necesar pentru integrarea socială și profesională a romilor, prin crearea unui mecanism interregional de asistență, care include două centre de incluziune sociala, în vederea furnizării serviciilor personalizate pentru romi: informare, consiliere, formare profesională, activități motivatoare, asistență pentru integrarea/reintegrarea pe piața muncii a persoanelor vulnerabile.

 

Activitățile principale ale proiectului sunt:

–   Administrarea și managementul proiectului

–   Promovarea obiectivelor, activităților și rezultatelor estimate ale proiectului, activitate transversală, desfășurată pe toată perioada de implementare a proiectului

–   Informare și conștientizare pentru un grup țintă de 900 de persoane (800 de persoane de etnie romă și 100 de persoane – personal al administrației publice locale)

– Efectuarea unui studiu privind nevoile specifice ale grupului țintă în vederea particularizării intervențiilor suport oferite, avându-se în vedere nevoile specifice și caracteristicile sociale ale comunității romilor.

–  Elaborarea unui GHID-MANUAL DE INCLUZIUNE SOCIALĂ, adresat persoanelor de etnie romă, particularizat în funcție de necesitățile identificate în urma studiului.

–  Furnizare programe de formare profesională (șapte programe) pentru toate cele 900 de persoane (800 persoane de etnie romă și 100 de persoane – personal al administrației publice locale)

–  Subvenționarea persoanelor participante la cursuri

–   Furnizarea serviciilor de asistență și alte activități asociate pentru integrarea/reintegrarea pe piața muncii a persoanelor vulnerabile. Această activitate va fi adresată persoanelor de etnie romă, cu precădere persoanelor nou intrate pe piața muncii.

– Reabilitarea Centrului de Incluziune Socială

Rezultatele principale propuse în proiect sunt:

–         Un număr de 12 evenimente dedicate incluziunii sociale a romilor;

–         Promovarea obiectivelor, activităților și rezultatelor estimate ale proiectului;

–         Campanii de informare si conștientizare: 900 persoane din regiunile de implementare (700 pers. din reg. Nord Vest si 200 din reg. Centru) vor beneficia de această activitate fiind furnizate în total 10800 ore pentru informare și conștientizare;

–         implementarea activităților pentru cei 900 beneficiari, din care un număr de 800 persoane de etnie romă vor participa la programe de calificare/recalificare iar 80% din participanții la programele de calificare vor obține certificare. Implementarea acestui proiect va conduce la combaterea excluziunii sociale și reintegrarea socială a persoanelor de etnie romă.

 

Date de contact pentru informații suplimentare privind acest proiect se pot obține de la:

Persoană de contact: Marius Manu, manager proiect, al proiectului ”Accesul romilor pe piața muncii – prioritatea noastră”, ID 141585, din cadrul proiectului DMI 6.2. – ”Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”, adresa de e-mail: uatfloresti@yahoo.com, tel: 0752.341.569 sau Florin Otrocol, asistent manager, adresă de e-mail: uatfloresti@yahoo.com, tel: 0753.660.989. UAT Comuna Florești – Primăria Florești, str. Avram Iancu nr.170

About Author