septembrie 22, 2023

Vocea Clujului

DOI…ZECE

Miercuri, sedinta de CL in sala de sticla. 53 de puncte pe ordinea de zi.

BocC O M U N I C A T

 

Potrivit Dispoziţiei nr. 4.128 din 06.12.2013, se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în ziua de miercuri, 11.12.2013, ora 15.00, în Sala de sticlă de la sediul din str. Moţilor nr. 3, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, începând cu anul 2014.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2013, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca, la data de 30.11.2013.
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca şi Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.
 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali, membri şi membri supleanţi, în Comisia de vânzare a spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, precum şi în comisia de contestaţie.
 6. Proiect de hotărâre privind lista de priorităţi pentru anul 2013 a persoanelor juridice constituite în temeiul Ordonanţei nr. 26/2000, actualizată, pentru atribuirea unui spaţiu pentru sediu.
 7. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Anexei la Hotărârea nr. 318/2013 (Regulamentul de vânzare a terenurilor-curţi aparţinând domeniului privat al municipiului Cluj-Napoca, în favoarea proprietarilor de locuinţe cumpărate în condiţiile Legii nr. 112/1995, ale Decretului-Lege nr. 61/1990 şi ale Legii nr. 85/1992, a moştenitorilor acestora sau cumpărătorilor subsecvenţi).
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 322/2013 (relocarea unor titulari ai contractelor având ca obiect locuinţe sociale).
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea nr. 308/2013 (repartizarea locuinţelor sociale, prin închiriere, persoanelor aflate în lista finală de priorităţi, aprobată prin Hotărârea nr. 215/2013), modificată şi completată prin Hotărârile nr. 462/2013 şi 502/2013.
 10. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, Cantinei de Ajutor Social şi Pensiune, a imobilului cu suprafaţă utilă de 492,30 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 5, ap. 32.
 11. Proiect de hotărâre privind vânzarea suprafeţei de 11,30 mp., aferentă imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 56-58, Bl. Corp B, ap. 2, înscris în CF individuală nr. 256053-C1-U3 (CF vechi nr. 123880) Cluj-Napoca, cu nr. topo. 9869/2/II.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea fondului locuinţelor de necesitate al municipiului Cluj-Napoca.
 13. Proiect de hotărâre privind vânzarea unor locuinţe din fondul locativ de stat.
 14. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locaţiune a unor contracte având ca obiect spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă.
 15. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locaţiune a unor contracte de închiriere.
 16. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei topo-cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Locomotivei nr. 1 şi 3.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei provizorii de priorităţi pentru anul 2014, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor sociale din fondul locativ de stat, a termenului de depunere a contestaţiilor şi a componenţei comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea fondului locuinţelor de serviciu al municipiului Cluj-Napoca.
 19. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului aferent Spaţiului comercial nr. 32, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Floreşti nr. 2C, Bl. A1C, înscris în CF nr. 252406-C1-U27 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 119834 Cluj), sub nr. topo. 21523/3/XXXII.
 20. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei de 816/1200 parte din terenul în suprafaţă de 1200 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 10, înscris în CF nr. 282629 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 127884 Cluj-Napoca), sub nr. cad. 282629.
 21. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Liviu Rebreanu nr. 15, ap. 28 şi aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra imobilului.
 22. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei topo-cadastrale de dezlipire a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Gruia nr. 51.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor care fac obiectul contractelor de asociere/asociere în participaţiune, aparţinând domeniului privat al municipiului Cluj-Napoca, în favoarea titularilor acestora şi constituirea comisiei de vânzare.
 24. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a unui teren, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voievod nr. 80.
 25. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, Grădiniţei Aşchiuţă, a unui spaţiu situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nirajului nr. 9.
 26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 424/2013 (însuşirea documentaţiei cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Curcubeului nr. 3,5,7 şi str. Sighişoarei nr. 22).
 27. Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.D. locuinţă unifamilială S+P+E, str. Măceşului nr. 64A; beneficiar: Breban Florin Grigore.
 28. Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.D. construire imobil cu funcţiuni mixte S+P+2E+2R, str. Septimiu Albini nr. 19-21; beneficiară: S.C. REPRO IVEST S.R.L.
 29. Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.D. locuinţă unifamilială P+E, str. Liviu Rusu nr. 25C; beneficiar: Ciortea Ciprian.
 30. Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.D. construire ansamblu de patru clădiri de locuinţe colective P+2E, str. Colinei nr. 28; beneficiar: Vidican Alexandru Radu.
 31. Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.D. construire trei locuinţe unifamiliale D+P+E(M), str. Voievodul Gelu nr. 22-24; beneficiar: Popa Gavril.
 32. Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.D. construire locuinţă unifamilială D+P+E, zona str. Nicolae Corcheş fn.; beneficiar: Moldovan Daniel Vasile.
 33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 41/2012, art. 1 alin. 3 (aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism).
 34. Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca.
 35. Proiect de hotărâre privind restituirea sumei de 290.687,04 lei către S.C. FRIZERIA 3+3 S.R.L., ca urmare a constatării nulităţii absolute a Contractului de vânzare-cumpărare nr. 34/11.05.2005.
 36. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, la Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca.
 37. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, la Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca.
 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire pasaj pietonal subteran de legătură între pasajele existente în faţa gării din municipiul Cluj-Napoca”.
 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare, consolidare clădire str. Memorandumului nr. 22, Municipiul Cluj-Napoca”.
 40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 747/2006 (aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare şi deszăpezire pentru S.C. Rosal Grup S.A. şi S.C. Brantner Servicii Ecologice S.A.), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 496/2012.
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de transport public local.
 42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 135/2013 (aprobarea tarifelor pentru transportul urban de călători practicate de către R.A.T.U.C. Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 450/2013.
 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România.
 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
 45. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 254/2013, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 493/2013 (alocarea sumei de 2.700.000 lei de la bugetul local pe anul 2013 pentru efectuarea de reparaţii, construcţii, achiziţionarea de aparatură medicală la spitalele clujene şi pentru servicii de medicină dentară ale Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”).
 46. Proiect de hotărâre privind  acordarea  „diplomei de aur” şi a unui premiu în valoare netă de  1000 lei, din bugetul local pe anul 2013, conform Hotărârii nr. 131/2013, pentru fiecare dintre cele 39 de cupluri clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
 47. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2013 Asociaţiei pentru Adevărul Revoluţiei din Judeţul Cluj, în vederea comemorării a 24 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989, cu sprijinul Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.
 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de finanţare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca, a Cererii de finanţare (tip) şi a Contractului de finanţare (tip).
 49. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 115/2008 (aprobarea Regulamentului privind regimul finantărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, alocate pentru activităti nonprofit de interes local si unor măsuri pentru punerea în aplicare a acestuia).
 50. Informare privind solicitările de cumpărare a locuinţelor, aflate în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în temeiul Decretului-Lege nr. 61/1990 şi al Legii nr. 85/1992.
 51. Informare privind soluţionarea irevocabilă a Dosarului nr. 7374/117/2011 al Tribunalului Cluj, având ca obiect anularea Hotărârii nr. 331/2010.
 52. Informare privind plângerea prealabilă formulată de către domnul Potra Gheorghe.
 53. Diverse.

 

P R I M A R,

EMIL BOC

About Author