Raspunsul APM, legat de autorizarea fermei de pui Floresti, va genera valuri de plangeri penale

Raspunsul APM Cluj, in analiza. Considerente tehnice :

Lipsa de viziune tehnico-juridica a dus la omiterea urmatoarelor aspecte :

ORDIN nr. 352 din 14 decembrie 2005 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 028-05 „Spectro(foto)metre”

EMITENT: BIROUL ROMAN DE METROLOGIE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.181 din 28 decembrie 2005

În temeiul <>Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 11/1994 , cu modificãrile ulterioare,
în baza <>Hotãrârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Român de Metrologie Legalã, cu modificãrile ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legalã emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Norma de metrologie legalã NML 028-05 „Spectro(foto)metre”, cuprinsã în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
———
*) Anexa se publicã ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.181 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

ART. 2
Prezenta normã înlocuieşte normele de metrologie legalã NML 9-02-94 „Spectrofotometre cu absorbţie atomicã pentru mãsurarea poluanţilor metalici în apã”, NML 9-04-94 „Spectrofotometre utilizate pentru mãsurãri privind sãnãtatea”, NML 9-11-97 „Fotocolorimetre pentru mãsurãri medicale”, NML 9-12-97 „Spectrofotometre cu absorbţie molecularã în ultraviolet şi vizibil” şi normele tehnice de metrologie NTM 8-12-94 „Verificarea metrologicã a spectrofotometrelor cu absorbţie molecularã în IR” şi NTM 9-05-87 „Verificarea spectrofotometrelor cu absorbţie atomicã”, cu excepţia cazurilor la care se referã art. 3.
ART. 3
(1) Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma prevãzutã la art. 1, a reglementãrilor prezentate la art. 2, pentru mijloacele de mãsurare care au aprobare de model acordatã în baza acestor acte normative, dupã cum urmeazã:
– pânã la expirarea valabilitãţii aprobãrii de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologicã iniţialã;
– o perioadã de 10 ani de la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, pentru verificãri metrologice periodice şi dupã reparaţii.
(2) Activitãţile de evaluare a mijloacelor de mãsurare în scopul acordãrii aprobãrilor de model/completãrilor la acestea, aflate în curs de desfãşurare la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, vor fi finalizate în baza reglementãrilor metrologice aplicabile prevãzute în programele de evaluare.
ART. 4
Unitãţile din structura şi în subordinea Biroului Român de Metrologie Legalã, precum şi laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 5
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data publicãrii lui.

Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legalã,
Fãnel Iacobescu

Bucureşti, 14 decembrie 2005.
Nr. 352.

143. 9-01-88 Verificarea metrologica a spectrofotometrelor de
absorbţie moleculara în ultraviolet şi vizibil 9.01-05
144. 9-04-88 Verificarea metrologica a spectrometrelor automate
cu emisie optica şi prin fluorescenta razelor X
folosite la mãsurarea compoziţiei chimice elementare
pe probe solide sub forma de monolit 9.04-08
145. 9-05-87 Verificarea metrologica a spectrofotometrelor cu
absorbţie atomica 9.04-05
146. 9-07-90 Verificarea metrologica a spectrofotometrelor cu
flacara 9.04-06
147. 9-10-90 Verificarea metrologica a spectrometrelor automate
de fluorescenta de raze X 9.04-08
148. 8-12-94 Verificarea metrologica a spectrofotometrelor cu
absorbţie moleculara în infrarosu 9.04-05

Biroul Roman de Metrologie Legală
Normă din 14/12/2005 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1181bis din 28/12/2005 Normă de metrologie legală NML 028-05 „Spectro(foto)metre”
1. Domeniu de aplicare 1.1. Prezenta normă de metrologie legală stabileşte cerinţele metrologice şi tehnice pe care trebuie să le ndeplinească mijloacele spectro(foto)metrice, numite n continuare spectro(foto)metre, utilizate pentru măsurarea concentraţiei indicatorilor chimici şi a substanţelor toxice şi poluante prezente in ape, produse alimentare şi farmaceutice, fluide biologice şi, respectiv, n alte matrici care privesc sănătatea publică, siguranţa şi protecţia consumatorului şi a mediului precum şi modalităţile de atestare a legalităţii. 1.2. Principalii indicatori chimici şi substanţe toxice şi poluante care se determină cu ajutorul mijloacelor de măsurare ce fac obiectul prezentei norme de metrologie legală sunt prezentaţi n Anexa 1. 1.3. Prezenta normă nu se aplică spectro(foto)metrelor utilizate la măsurarea altor substanţe pure sau in amestec dect cele prezentate n Anexa 1 (de ex. analizoare specializate pentru măsurări de hormoni, imunologie etc.). 1.4. Spectro(foto)metrele prevăzute la punctul 1.1 se clasifică n: I) de absorbţie a) spectrofotometre cu absorbţie moleculară n UV-VIZ-IR; b) fotocolorimetre; c) spectrometre cu transformată Fourier: d) spectrofotometre cu absorbţie atomică II) de emisie a) spectrometre de emisie optică n plasmă cuplată inductiv; b) fotometre cu flacără; c) spectrometre de emisie cu fluorescenţă de raze X. 1.5. Pentru a putea fi introduse pe piaţă, puse n funcţiune sau utilizate n măsurările de interes public, spectro(foto)metrele prevăzute la punctul 1.1 trebuie să ndeplinească att cerinţele metrologice şi tehnice, aplicabile, prevăzute n prezenta normă ct şi cerinţele aplicabile din norma de metrologie legală NML 001-05 „Cerinţe metrologice şi tehnice comune mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”. Aplicabilitatea cerinţelor din normele sus menţionate rezultă din tabelul 5. 2. Terminologie ˛n sensul prezentei norme de metrologie legală, termenii specifici utilizaţi au următoarele semnificaţii: 2.1. Spectrofotometru: aparat optoelectronic care măsoară raportul a două valori ale unei mărimi radiometrice la aceeaşi lungime de undă şi n acelaşi interval ngust de lungime de undă. 2.2. Fotocolorimetru: mijloc spectrofotometric de absorbţie moleculară prevăzut cu monocromatoare ce asigură o semilărgime de bandă mai mare de 10 nm. 2.3. Absorbanţă: logaritm zecimal al inversului transmitanţei spectrale. 2.4. Transmitanţă: Raport dintre densitatea spectrală a fluxului radiant sau luminos absorbit transmis şi densitate spectrală a fluxului radiant sau luminos al radiaţiei incidente. 2.5. Indicator chimic: element sau specie chimică specificată conţinută ntr-un anumit material (matrice) ce trebuie determinat pentru a evalua calitatea materialului care l conţine. 2.6. Material de referinţă (MR): material sau substanţă ale cărei una sau mai multe valori ale proprietăţii (proprietăţilor) sale sunt suficient de omogene şi bine stabilite pentru a fi utilizate la etalonarea unui aparat de măsurat, la evaluarea unei metode de măsurare sau la atribuirea de valori materialelor. 2.7. Concentraţie (masă) caracteristică: concentraţia (masa) unui element metalic de analizat care permite obţinerea unei valori de absorbanţă de 0,0044, care este echivalentă cu o diminuare a radiaţiei transmise de 1%. 2.8. Limită de detecţie: concentraţia minimă măsurabilă, cu un nivel de ncredere specificat, a unui element chimic care produce un semnal egal cu de trei ori abaterea standard experimentală a zgomotului de fond. 2.9. Domeniu de concentraţie de lucru: domeniu de concentraţii a unui element prezent n soluţie care pot fi măsurate cu o repetabilitate n limite specificate. 3. Cerinţe metrologice şi tehnice 3. 1 Condiţii nominale de funcţionare Producătorul trebuie să specifice n documentaţia nsoţitoare (cartea tehnică) condiţiile nominale de funcţionare ale spectro(foto)metrului. Astfel: 3.1.1. Pentru măsurand 3.1.1.1. Domeniul spectral de măsurare a unui spectro(foto)metru trebuie să fie cel specificat de producător. 3.1.1.2. Domeniul de măsurare a spectro(foto)metrului trebuie să fie cel specificat de producător. 3.1.1.3. Domeniul de măsurare a concentraţiei de indicatori chimici şi substanţe toxice şi poluante trebuie să fie specificat de producător. 3.1.2. Pentru mărimile de influenţă: 3.1.2.1. Temperatura mediului ambiant, umiditatea relativă a aerului, tensiunea electrică de alimentare n curent alternativ trebuie să fie cele specificate de producător; 3.1.2.2. ˛n cazul alimentării n curent continuu: limitele domeniului de tensiune trebuie să fie cele ale sursei de curent continuu. 3.1.3. Pentru mediul climatic, mecanic şi electromagnetic 3.1.3.1. Producătorul trebuie să precizeze limita superioară şi inferioară a temperaturii n care este prevăzută utilizarea spectro(foto)metrului, să indice dacă aparatul este destinat utilizării n condiţii de umiditate cu sau fără condensare precum şi dacă locul de utilizare este deschis sau nchis. 3.1.3.2. Producătorul trebuie să precizeze clasa de mediu mecanic M1 sau M2 n care este prevăzută utilizarea
spectro(foto)metrului şi să specifice nivelul vibraţiilor şi şocurilor mecanice la care este supus aparatul. Condiţiile de mediu mecanic pentru aceste clase sunt descrise la pct. 2.1.3.2 din NML 001-05. 3.1.3.3. Producătorul trebuie să precizeze clasa de mediu electromagnetic E1 sau E2 n care este prevăzută utilizarea spectro(foto)metrului şi să specifice, după caz, ntreruperea tensiunii, reducerile de scurtă durată ale tensiunii, fenomene tranzitorii ale tensiunii pe circuitele de alimentare şi/sau pe circuitele de semnal, descărcări electrostatice, cmpuri electromagnetice radiante la frecvenţa radio, cmpuri electromagnetice de frecvenţă radio ce induc perturbaţii conduse prin circuitele de alimentare şi/sau de semnal şi, respectiv, impulsuri pe circuitele de alimentare şi/sau de semnal. Condiţiile de mediu electromagnetic pentru aceste clase sunt descrise la pct. 2.1.3.3 din NML 001-05. 3.2. Eroarea maximă tolerată ˛n condiţii nominale de funcţionare şi n absenţa oricărei perturbaţii. 3.2.1. Erorile de măsurare a lungimii de undă, pentru spectrofotometrele care afişează această mărime, la aprobarea de model şi verificarea metrologică iniţială, trebuie să fie mai mici sau egale cu cele specificate de producător. La verificările metrologice periodice, aceste erori trebuie să fie cel mult de 1,25 ori mai mari dect cele specificate de producător. 3.2.2. Erorile maxime tolerate de măsurare a mărimii radiometrice (absorbanţă/transmitanţă) indicate de spectrofotometrele care au semilărgimea de bandă mai mică de 4 nm, la aprobarea de model şi verificarea metrologică iniţială, trebuie să fie mai mici sau egale cu cele specificate de producător. La verificările metrologice periodice, aceste erori trebuie să fie cel mult de 1,25 ori mai mari dect cele specificate de producător. 3.2.3. Erorile maxime tolerate de măsurare a concentraţiei indicatorilor chimici prezentaţi n Anexa 1, la aprobarea de model şi verificarea metrologică iniţială, trebuie să fie mai mici sau egale cu cele specificate de producător. La verificările metrologice periodice, aceste erori trebuie să fie cel mult de 1,25 ori mai mari dect cele specificate de producător, dar să nu depăşească limitele de ncredere ale materialului de referinţă utilizat pentru ncercarea/verificarea spectro(foto)metrului. 3.2.4. Valorile admise de concentraţie caracteristică şi limită de detecţie la aprobarea de modei şi verificarea metrologică iniţială trebuie să fie cele specificate de producător. Domeniul de concentraţie de lucru caracteristic spectrofotometrelor cu absorbţie atomicădetecţie la aprobarea de model şi verificarea metrologică iniţială trebuie să fie cele specificate de producător. La verificările metrologice periodice, aceste valori trebuie să fie cel mult de 1,25 ori mai mari dect cele specificate de producător. 3.2.5. Valorile admise de limită de detecţie şi limita superioară a domeniului de concentraţie de lucru la aprobarea de model şi verificarea metrologică iniţială pentru spectrometre cu emisie optică n plasmă cuplată inductiv trebuie să fie cele specificate de producător. La verificările metrologice periodice, aceste valori trebuie să fie cel mult de 1,25 ori mai mari dect cele specificate de producător. 3.2.6. Valorile admise de limită de detecţie la aprobarea de model şi verificarea metrologică iniţială pentru spectrometre cu emisie cu fluorescentă de raze X trebuie să fie mai mari sau egale cele specificate de producător. La verificările metrologice periodice, aceste valori trebuie să fie cel mult de 1,25 ori mai mari dect cele specificate de producător. 3.3. Repetabilitate ˛n condiţii nominale de funcţionare şi n absenţa oricărei perturbaţii. 3.3.1. Repetabilitatea de măsurare a lungimii de undă, exprimată ca abatere standard experimentală, la aprobarea de model şi verificarea metrologică iniţială a unui spectrofotometru care afişează această mărime trebuie să fie mai mică sau egală cu cea specificată de producător. La verificările metrologice periodice, nu trebuie să depăşească 1/3 din erorile maxime tolerate de măsurare a lungimii de undă. 3.3.2. Repetabilitatea de măsurare a absorbanţei/transmitanţei, exprimată ca abatere standard experimentală, la aprobarea de model şi verificarea metrologică iniţială a unui spectrofotometru care afişează această mărime, trebuie să fie mai mică sau egală, cu cea specificată de producător. La verificările metrologice periodice, nu trebuie să depăşească 1/3 din erorile maxime tolerate de măsurare a absorbanţei. 3.3.3. Repetabilitatea de măsurare a concentraţiei, exprimată ca abatere standard experimentală relativă, la aprobarea de model şi verificarea metrologică iniţială a unui spectrofotometru cu absorbţie atomică, trebuie să fie mai mică sau egală, cu cea specificată de producător. La verificările metrologice periodice, nu trebuie să depăşească 2% n cazul atomizării n flacără şi, respectiv 5% n cazul atomizării n cuptor. 3.3.4. Repetabilitatea de măsurare a concentraţiei, exprimată ca abatere standard experimentală relativă, la aprobarea de model şi verificarea metrologică iniţială a unui spectrometru cu emisie optică n plasmă cuplată inductiv, trebuie să fie mai mică sau egală cu cea specificată de producător. La verificările metrologice periodice, nu trebuie să depăşească 2%. 3.3.5. Repetabilitatea de măsurare a concentraţiei, exprimată ca abatere standard experimentală relativă, la aprobarea de model şi verificarea metrologică iniţială a unui spectrometru de emisie cu fluorescentă de raze X, trebuie să fie mai mică sau egală cu cea specificată de producător. La verificările metrologice periodice, nu trebuie să depăşească 5%. 3.4. Efecte admise ale mărimilor de influenţă specificate la pct. 3.1.2. 3.4.1. Efectul mărimilor de influenţă asupra unui spectro(foto)metru trebuie să fie astfel nct: – variaţia rezultatului măsurării să nu fie mai mare dect limitele erorilor tolerate n exploatare definite la punctul 3.2; – indicarea rezultatului măsurării să se facă ntr-o asemenea manieră nct acesta să poată fi interpretat ca un rezultat valabil; – spectro(foto)metrul, după ce este supus perturbaţiilor, să poată fi repus n funcţiune, să salveze toate funcţiile de măsurare şi să permită recuperarea tuturor informaţiilor de măsurare prezente anterior perturbaţiei. 3.5. Protecţia mpotriva intervenţiilor neautorizate şi a degradării informaţiei 3.5.1. Spectro(foto)metrul trebuie să fie prevăzut cu un loc de aplicare a marcajului de verificare metrologică, ales astfel nct acesta să fie vizibil fără demontarea aparatului sau a unor părţi ale aparatului. 3.5.2. Spectro(foto)metrul trebuie să fie prevăzut cu mijloace de protecţie/sigilare concepute astfel nct să prevină demontarea, modificarea sau reglarea instrumentului, fără distrugerea acestor mijloace de protecţie. 3.5.3. ˛n cazul n care accesul la parametrii care influenţează rezultatele măsurării nu este protejat prin mijloace de sigilare mecanice, protecţia trebuie să ndeplinească simultan următoarele două condiţii: – accesul trebuie să fie permis numai persoanelor autorizate, prin utilizarea unor coduri (parole) sau a unui dispozitiv special (cheie hard); sistemul trebuie să permită schimbarea codului; – cel puţin ultima intervenţie trebuie să poată fi memorată, nregistrarea trebuie să includă un element de identificare specific persoanei care a realizat intervenţia şi trebuie să fie păstrată cel puţin şase luni, dacă nu a fost modificată printr-o intervenţie
ulterioară. Dacă este posibilă memorarea mai multor intervenţii şi dacă este atinsă capacitatea maximă de memorare, o nregistrare nouă trebuie să se poată face după ştergerea celei mai vechi dintre intervenţiile anterioare. 3.5.4. ˛n cazul spectro(foto)metrelor cu părţi componente interschimbabile care pot fi deconectate de către utilizator, trebuie să fie ndeplinite simultan următoarele condiţii: – accesul, prin deconectarea părţilor componente interschimbabile, la parametrii care participă la determinarea rezultatelor măsurărilor, nu trebuie să fie posibil; – interpunerea oricărui dispozitiv care poate influenţa exactitatea trebuie să fie prevenită prin mijloace de securitate electronice şi informatice, sau, dacă aceasta nu este posibil, prin mijloace mecanice. 3.5.5. ˛n cazul spectro(foto)metrelor cu părţi componente neinterschimbabile care pot fi deconectate de către utilizator, trebuie să fie ndeplinite prevederile punctului 3.5.4. ˛n plus, aceste aparate trebuie prevăzute cu dispozitive care să nu le permită funcţionarea dacă unele părţi componente nu sunt conectate conform configuraţiei prevăzute de producător. 3.6. Informaţii pe care trebuie să le prezinte mijlocul spectro(foto)metric şi informaţii nsoţitoare 3.6.1. Un spectro(foto)metru trebuie să prezinte cel puţin următoarele inscripţii: – marca sau numele producătorului; – marcajul de identificare; – numărul certificatului aprobării de model; – marcaj CE sau alt marcaj specific dispozitivelor medicale cu funcţie de măsurare, reglementat prin Hotărre de Guvern; marcate clar şi fără a putea fi şterse. 3.6.2. Cuvele optice de măsurare ale spectrofotometrelor cu absorbţie moleculară trebuie să aibă inscripţionate lungimea de strat optic şi un indicativ al materialului din care sunt confecţionate. 3.6.3. Un spectro(foto)metru trebuie să fie nsoţit de o carte tehnică şi/sau o documentaţie tehnică care să asigure identificarea condiţiilor de instalare şi de operare, clasele de mediu climatic, mecanic şi electromagnetic, caracteristicile tehnice şi metrologice principale, principiul de funcţionare etc. 3.6.4. Unităţile de măsură folosite şi simbolurile lor trebuie să fie după cum urmează: – Lungimea de undă măsurată trebuie să fie afişată ntr-un submultiplu al metrului (de exemplu nanometri, simbol nm, micrometri, simbol um etc.). Simbolul unităţii de măsură trebuie să fie afişat pe dispozitivul indicator al aparatului – Absorbanţa măsurată trebuie să fie afişată adimensional, simbol 1. Simbolul unităţii de măsură trebuie să fie afişat pe dispozitivul indicator al aparatului. – Concentraţia măsurată trebuie să fie exprimată ntr-una din modalităţile indicate n tabelul 4 şi afişată ntr-una din unităţile specificate n tabelul 1. Simbolul unităţii de măsură trebuie să fie afişat pe dispozitivul indicator al aparatului.
Tabelul 1
Mărimi şi unităţi de măsură a concentraţiei indicate de un mijloc spectro(foto)metric

┌───────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────┐ │Modul de exprimare a concentraţiei │ Unitatea de măsură │ Simbolul unităţii │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤ │Masică │ Gram pe litru │ g/L │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤ │Molară │ Mol pe litru │ mol/L │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤ │Fracţie masică │ unu │ 1 │ └───────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────┘

4. Atestarea legalităţii 4.1. Modalităţiile de control metrologic legal aplicabile spectro(foto)metrelor sunt cele prevăzute n Lista Oficială (LO) a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, n vigoare, 4.2. Atestarea legalităţii unui spectro(foto)metru se realizează numai după demonstrarea conformităţii acestuia cu cerinţele metrologice şi tehnice aplicabile, prevăzute n tabelul 2, pentru fiecare modalitate de control metrologic specificat. 4.3. Atestarea legalităţii se realizează prin aplicarea marcajelor metrologice şi eliberarea unor documente specifice, n conformitate cu prevederile instrucţiunilor de metrologie n vigoare (certificate de aprobare de model, buletine de verificare metrologică).
Tabelul 2
Cerinţe metrologice şi tehnice aplicabile spectro(foto)metrelor

┌────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────────────────┐ │ │ │ │ Modalităţi de control │ │ │ │Punctul din norma├────────┬──────────────────┤ │Nr. │ Cerinţa │ de metrologie │ │ Verificare │ │crt.│ tehnică şi metrologică │ legală │Aprobare│ metrologică │ │ │ │ │de model├────────┬─────────┤ │ │ │ │ │iniţială│periodică│ ├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 1 │Condiţii nominale de funcţionare │3.1.1/NML 028-05 │ x │ x │ x │
│ │ │3.1.2/NML 028-05 │ x │ x │ x │ │ │ │3.1.3/NML 028-05 │ x │ x │ – │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 2 │Eroarea maximă tolerată │3.2.1/NML 028-05 │ x │ x │ x │ │ │ │3.2.2/NML 028-05 │ x │ x │ x │ │ │ │3.2.3/NML 028-05 │ x │ x │ x │ │ │ │3.2.4/NML 028-05 │ x │ x │ x │ │ │ │3.2.5/NML 028-05 │ x │ x │ – │ │ │ │3.2.6/NML 028-05 │ x │ x │ – │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 3 │Repetabilitate │3.3/NML 028-05 │ x │ x │ x │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 4 │Efecte admise ale mărimilor de influenţă │3.4/NML 028-05 │ x │ – │ – │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 5 │Durabilitate │2.5/NML 001-05 │ x │ – │ – │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 6 │Siguranţa n funcţionare │2.6/NML 001-05 │ x │ x │ x │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 7 │Adecvare │2.7/NML 001-05 │ x │ x │ x │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 8 │Protecţie mpotriva intervenţiilor │2.8/NML 001-05 │ x │ x │ x │ │ │neautorizate şi a degradării informaţiei │3.5/NML 028-05 │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 9 │Informaţii pe care trebuie să le prezinte │2.9/NML 001-05 │ x │ x │ x │ │ │spectro(foto)metrul şi informaţii │3.6/NML 028-05 │ │ │ │ │ │nsoţitoare │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 10 │Indicarea rezultatului măsurării │2.10/NML 001-05 │ x │ x │ x │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 11 │Posibilitatea evaluării conformităţii │2.12/NML 001-05 │ x │ x │ x │ └────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────┴────────┴─────────┘

ANEXĂ la norma de metrologie legală
PRINCIPALI INDICATORI CHIMICI ŞI SUBSTANŢE TOXICE ŞI POLUANTE CARE SUNT UTILIZAŢI LA ˛NCERCAREA SPECTRO(FOTO)METRELOR
1.1. Constituenţi biochimici minori, majori şi n urme din seruri umane ┌────────┬───────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────┐ │Nr. crt.│ Constituent │ UM │ Domeniu de concentraţie │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤ │ 1 │Albumină │ mg/dl │ 2 … 4,5 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤ │ 2 │Bilirubină totală │ mg/dl │ < 1,0 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤ │ 3 │Calciu │ mg/dl │ 7 … 13 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤ │ 4 │Colesterol │ mg/dl │ 120 … 450 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤ │ 5 │Creatinină │ mg/dl │ 0,5 … 1,2 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤ │ 6 │Fosfor │ mg/dl │ 2 … 8 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤ │ 7 │Glucoză │ mg/dl │ 40 … 240 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤ │ 8 │Hemoglobină │ mg/dl │ 4 … 16 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤ │ 9 │Proteine totale │ g/dl │ 4 … 8,5 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤ │ 10 │Magneziu │ mg/dl │ 1,0 … 3,5 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤ │ 11 │Uree │ mg/dl │ 7 … 40 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤ │ 12 │Acid uric │ mg/dl │ 1 … 9 │ └────────┴───────────────────────────┴─────────┴───────────────────────────────┘

1.2. Indicatori chimici şi substanţe toxice şi poluante B. 1. Indicatori chimici generali

┌────────┬───────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────┐
│Nr. crt.│ Indicator chimic │ UM │ Domeniu de concentraţie │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤ │ 1 │Aluminiu │ mg/dm3 │ LD* … 20 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤ │ 2 │Amoniac │ mg/dm3 │ LD … 1 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤ │ 3 │Azotiţi │ mg/dm3 │ LD … 1 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤ │ 4 │Calciu │ mg/dm3 │ LD … 200 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤ │ 5 │Cloruri │ mg/dm3 │ LD … 800 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤ │ 6 │Cupru │ mg/dm3 │ LD … 5 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤ │ 7 │Fier │ mg/dm3 │ LD … 5 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤ │ 8 │Fosfaţi │ mg/dm3 │ LD … 1 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤ │ 9 │Magneziu │ mg/dm3 │ LD … 100 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤ │ 10 │Mangan │ mg/dm3 │ LD … 3 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤ │ 11 │Potasiu │ mg/dm3 │ LD … 500 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤ │ 12 │Sodiu │ mg/dm3 │ LD … 750 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤ │ 13 │Sulfaţi │ mg/dm3 │ LD … 1000 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤ │ 14 │Zinc │ mg/dm3 │ LD … 10 │ └────────┴───────────────────────────┴─────────┴───────────────────────────────┘

B.2. Indicatori chimici toxici şi poluanţi ┌────────┬───────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────┐ │Nr. crt.│ Indicator chimic toxic │ UM │ Domeniu de concentraţie │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤ │ 1 │Arsen │ mg/dm3 │ LD*) … 1 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤ │ 2 │Azotaţi │ mg/dm3 │ LD … 50 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤ │ 3 │Cadmiu │ mg/dm3 │ LD … 1 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤ │ 4 │Crom │ mg/dm3 │ LD … 1 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤ │ 5 │Mercur │ mg/dm3 │ LD … 0,05 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤ │ 6 │Nichel │ mg/dm3 │ LD … 2 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤ │ 7 │Plumb │ mg/dm3 │ LD … 5 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤ │ 8 │Produse petroliere │ mg/dm3 │ LD… 0,5 │ └────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────

Metoda spectrofotometrică Principiul metodei: Amoniacul reacţionează cu reactivul Nessler (tetraiodomercuriatul dipotasic) în mediu alcalin şi formează un produs de culoare galbenportocaliu (iodura oxi-amido-dimercurică) conform reacţiei: Hg NH3 + 2 K2[HgI4] +3 KOH  [O NH2] +I – + 7 KI + 2 H2O Hg (3) iodură oxi-amido-dimercurică Intensitatea culorii soluţiei este proporţională cu cantitatea de amoniac. Interferenţe: Reacţia nu este specifică amoniacului, interferând sărurile de amoniu şi unele amine alifatice. Clorul (Cl2), hidrogenul sulfurat (H2S) şi formaldehida (CH2O) pot modifica rezultatele. Ionii de Fe3+, Cr3+, Co2+, Ni2+ formează în prezenţa reactivului Nessler hidroxizi insolubili care deranjează determinarea amoniacului. Substanţele interferente care se găsesc în atmosferă sub formă de aerosoli pot fi îndepărtate prin filtrarea aerului prin vată de sticlă. Reactivi:  soluţie absorbantă: acid sulfuric, soluţie H2SO4 0,01 N;  reactiv Nessler: În aproximativ 60 mL apă distilată se dizolvă 10 g iodură de potasiu (KI). În această soluţie se adaugă, la cald, în porţiuni mici, agitând continuu, soluţie saturată de clorură mercurică până când precipitatul roşu de iodură mercurică care se formează nu se mai redizolvă. În amestecul răcit sub curent de apă, se adaugă treptat o soluţie rece obţinută prin dizolvarea a 30 g hidroxid de potasiu (KOH) în 60 mL apă distilată, apoi încă 1 mL soluţie saturată de HgCl2 şi se completează cu apă la 200 mL. Se lasă în repaos 24 ore, după care se separă soluţia limpede. Reactivul se păstrează în sticle de culoare brună astupată cu un dop de cauciuc;  Soluţie etalon: Se dizolvă 0,3143 g clorură de amoniu (NH4Cl) în 100 mL apă distilată. 1 mL soluţie corespunde la 1 mg NH3.  Soluţia etalon de lucru: se obţine prin diluarea soluţiei stoc de 100 de ori cu apă distilată. 1 mL soluţie etalon diluată conţine 10 mg NH3. Modul de lucru: Pentru lucrarea de laborator se foloseşte instalaţia din Figura 1a. În vasul de reacţie se introduc 0,5 mL NH3 10%, iar în vasul de absorbţie 50 mL soluţie H2SO4 0,01 N. Se deschide trompa de apă astfel încât debitul aerului aspirat prin piesa (4) (clema (3) închisă) şi măsurat cu ajutorul reometrului (9) să fie de aproximativ 0,5 L/min. Se deschide clema (3) pentru a permite antrenarea amoniacului din vasul (1) în curentul de aer şi se porneşte cronometrul. Se deschide robinetul de la pâlnia de picurare (2) şi se continuă aspirarea aerului cu amoniac prin soluţia absorbantă timp de 30 minute. După consumarea celor 30 minute se opreşte aspirarea, se deconectează vasul de absorbţie şi se aduce cantitativ conţinutul acestuia într-un balon cotat de 100 mL. După completare la semn şi omogenizare se măsoară volume diferite de soluţie (1 – 3 mL) care se introduc în flacoane cotate de 25 mL. În fiecare flacon se adaugă soluţie absorbantă astfel încât volumul total să fie de aproximativ 20 mL, câte 2 ml reactiv Nessler şi se completează la semn cu soluţie absorbantă. După un repaus de 30 minute, se măsoară absorbanţa soluţiei la  = 450 nm faţă de un martor preparat cu acelaşi volum de soluţie absorbantă. În cazul unor concentraţii mari de amoniac (NH3), la adăugarea reactivului Nessler se observă tulburarea soluţiei sau chiar apariţia unui precipitat brun care nu se dizolvă prin diluare. Aceste soluţii nu se mai spectrofotometrează, iar conţinutul de amoniac în aerul analizat se stabileşte luând în considerare concentraţiile celorlaltor probe. Concentraţia amoniacului în proba de aer se calculează pe baza unei curbe de etalonare obţinute prin prelucrarea asemănătoare a unor volume cunoscute din soluţia etalon de lucru si tratare cu reactiv Tabel 1b. Date pentru trasarea curbei de etalonare (curba de calibrare) Concentraţie amoniac, mg/mL 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 Volum soluţie etalon, mL 0 1 2 3 4 5 Apă distilată, mL 23,0 22,6 22,2 21,8 21,4 21,0 Reactiv Nessler, mL 2 2 2 2 2 2 Absorbanţă, A450 A Ax CNH3 Cx Figura 1b. Curba de etalonare a NH3 din aer Calculul rezultatelor: Concentraţia NH3 în aerul analizat se calculează cu ajutorul relaţiei: CNH3 (mg/m3 )  C V W x (8) în care: Cx – concentraţia NH3 în proba spectrofotometrată (mg/mL); V – volumul flaconului cotat (mL); W – volumul de aer analizat (m3 ).