PROCEDURA DE DEZBATERE PUBLICĂ ASUPRA FERMEI DE PUI

Voi incerca sa lamuresc cateva aspecte legale legate de dezbaterea publica, pentru cei care nu cunosc in mod exact, care sunt punctele exacte pe care le vom lua in discutie, miercuri, 19 octombrie 2016, in sala de sport din Cetatea Fetei.   

 

PROCEDURA DE DEZBATERE PUBLICĂ

 

  1. Scopul dezbaterii publice

    Dezbaterea publică are drept scop:

– obţinerea unor informaţii suplimentare privind impactul activităţii asupra populaţiei din zonă, bunurilor proprii sau de care beneficiază în comun;

– sesizarea unor aspecte prin care se încalcă legislaţia privind protecţia mediului;

– obţinerea unor date nedeclarate privind activitatea desfăşurată cu impact asupra mediului;

– înregistrarea unor propuneri care pot conduce la îmbunătăţirea proiectului sau a activităţii, cu efecte favorabile asupra mediului, şi la fundamentarea deciziei ce se va lua de către autoritatea pentru protecţia mediului privind reglementarea.

  1. Metode de dezbatere publică

    Dezbaterea publică poate include, dar nu se limitează la, următoarele:

 afişajul în zona obiectivului şi la sediul administraţiei publice locale;

– publicarea în ziarele de tiraj, solicitate de populaţie;

– postarea pe pagina proprie de internet;

– prezentarea prin posturile de radio şi televiziune;

– comunicările scrise, transmise persoanelor şi asociaţiilor interesate;

– organizarea unei dezbateri într-un loc accesibil populaţiei şi factorilor interesaţi din zonă.

    Indiferent de metoda utilizată, la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului sau pe pagina proprie de internet se va afişa sau posta o prezentare rezumativă a acţiunii propuse dezbaterii publice. Dacă unele informaţii din activitate au caracter de secret de stat sau impun asigurarea confidenţialităţii, acestea nu se pun la dispoziţia dezbaterii publice.

  1. Conţinutul minim al informaţiilor

– Datele de identificare ale unităţii care a solicitat actul de reglementare (denumirea unităţii, adresa, fax, telefon etc.)

– Denumirea activităţii

– Amplasarea obiectivului şi adresa

– Scopul acţiunii propuse

– Prezentarea succintă a activităţii

– Informaţii generale asupra măsurilor de protecţie a mediului şi despre eventualul impact asupra factorilor de mediu

– Adresa, nr. de telefon şi de fax ale autorităţii pentru protecţia mediului, la care se pot obţine informaţii suplimentare şi la care se depun în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare, contestaţii şi sugestii legate de activitate.

– Data limită până la care se primesc propuneri şi contestaţii.

    ACPM nu este obligată să ia în considerare propuneri şi contestaţii care intervin după acest termen.

    În situaţia în care se adoptă, ca metodă suplimentară de dezbatere publică, o întrunire a celor afectaţi de activitate, se vor specifica în anunţ data, ora şi locul întâlnirii. Toate discuţiile purtate în cadrul dezbaterii vor fi consemnate în scris şi vor sta la baza deciziei ce se va lua, alături de celelalte documente. Conţinutul anunţului şi al fişei de informaţii suplimentare vor fi stabilite împreună cu solicitantul actului de reglementare, care şi-l va însuşi sub semnătură.

  1. Criterii în luarea deciziei

    Principalele criterii, în ordinea importanţei, ce vor fi avute în vedere pentru luarea deciziei privind continuarea sau nu a procedurii de reglementare sunt următoarele:

– riscul pentru viaţa populaţiei din zonă;

– posibilitatea de a fi afectată starea de sănătate a populaţiei;

– încadrarea în concentraţiile maxim admise de poluanţi evacuaţi în mediu;

– îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu;

– asigurarea condiţiilor de funcţionare în siguranţă;

– rezolvarea unor probleme de ordin social;

– utilitatea publică;

– valorificarea raţională şi eficientă a resurselor şi a deşeurilor în contextul unei dezvoltări durabile;

– realizarea unor obiective ale planurilor şi programelor speciale aprobate.

    Criteriile de mai sus, la care pot fi adăugate şi altele, pot forma obiectul unei grile de apreciere, pentru facilitarea luării deciziei.

    Pentru situaţii cu grad crescut de dificultate în luarea deciziilor, se recomandă şi consultarea prealabilă în scris a autorităţilor implicate din cadrul administraţiei publice.

  1. Precizări procedurale

    Înainte de a se trece la desfăşurarea propriu-zisă a acţiunii de dezbatere publică, autoritatea competentă pentru protecţia mediului, împreună cu solicitantul actului de reglementare, va stabili un calendar al acestei acţiuni, care va cuprinde, în principal, următoarele etape: întocmirea anunţului, publicitatea anunţului, colectarea şi analiza contestaţiilor şi propunerilor, verificarea suplimentară la obiectiv, dacă se impune, consultarea şi a altor autorităţi, dacă este cazul, propuneri, luarea deciziei, publicitatea deciziei şi comunicarea, în mod oficial, a acesteia titularului proiectului sau al activităţii. Dacă intervin probleme ce impun modificarea justificată a calendarului acţiunii, autoritatea competentă pentru protecţia mediului se va consulta cu solicitantul actului de reglementare pentru a se pune de acord cu schimbările survenite.

    În luarea deciziei nu se vor lua în considerare contestaţii sau propuneri anonime ori care se bazează pe interese străine de fondul dezbaterii.

    Toate documentele legate de dezbaterea publică a unei activităţi vor forma obiectul unui dosar special, care să poată fi oricând consultat atunci când apar contestaţii asupra deciziei luate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

    Acţiunea de mediatizare este în coordonarea autorităţii competente de mediu şi constituie obligaţia titularului de activitate din punctul de vedere al organizării şi al costurilor aferente.