Probele materiale ce-l pot incrimina pe Craciun de la APM Cluj

Faptul ca la APM se minte, ca nu exista depasiri ale concentratiilor admise in aer, este relevat de urmatoarea proba materiala, pe care o detinem si am trimis-o si unitatilor abilitate :

 

Mai avem si alte probe, dar inca nu dam tot din casa. Cine are inteligenta necesara, aplica legea fara „derogare”. E ultimul avertisment.

Horia Sulea, primar al Florestiului a postat pe facebook fapte comise de APM Cluj, a caror incadrare depaseste in opinia mea,  mult sfera civila, iar organele de urmarire penala au fost si vor fi sesizate :

 

Catre,

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ

Spre stiinta

 •                           Ministerul Sanatatii
 •                            Ministerul Mediului
 •                            Institutia Prefectului  Cluj
 •                           Consiliul Judetean Cluj
 •                           Directia de Sanatate Publica Cluj

 Avand ìn vedere procesul de acordare a Autorizatiei Integrate de Mediu (AIM) pentru obiectivul denumit generic Ferma de pui-Floresti (Ferma de crestere a puilor nr. 17 si 18, amplasatà in localitatea Floresti, comuna Floresti, strada Cetàtii nr 101-103, judetul Cluj, titular SC BRAVINVEST SRL) ca parte direct interesatà in aceastà spetà §i ìn virtutea atributiior conferite prin Legea adininistratiei publice locale m. 215/200! (Articolul 61, a!in.2 – Primarul asigurà respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor  Constitutiei, precum si punerea in  aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romàniei, a hotararilot si ordonantelor  Guvernului, a hotàrarilor consiliului local, dispune masurile necesaire si acordà spri- jin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu curacter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori i ai autoritatilor administtiei publice centrale, ale prefectului, precum si a hotararilor consiliului judetean, in conditiile legii)

 

SOLICIT ÎN MOD IMPERATIV factorilor decizionali din cadrul APM Cluj si nu numai, raportat la procesul de acordare a Autorizatiei Integrate de Mediu pentru obiectivul denumit generic Ferma de pui-Floresti

 • Luarea unei decizii legale tinand  cont de vointa florestenilor, asa cum a fost ea exprimata atât prin sutele de petitii trimise cätre APM Cluj si nu numai, cât si in cadrul Dezbaterii publice din 19.10.2016
 • Punerea la dispozitie a listei cu persoanele prezente la Dezbatere, document integrant al Dosarului de emitere AIM
 • Analiza documentatiei urbanistice care sta la baza constructieiunde  se  desfasoarà activitatea pentru care se solicita AIM,  Solicitarea in acest sens, catre administratia publicà localà Floresti, a documentelor aferente (CU, AC, etc)

– Constatarea INEXISTENTEI DISTANTEI MINIME DE PROTECTIE SANITARA ÎNTRE TERITORIILE PROTEJATE SANITAR (SUTE DE IMOBILE DE LOCUINTE COLECTIVE,  INCLUSIV  COMPLEX  ANL)  S,  I  UNITATEA  PENTRU  CARE   SE SOLICITÀ AIM (obligativitate preväzutä de ORDINUL nr. 119 din 4 febiuarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienä si sànätate publicä privind mediul de viata al populatiei, emis de Ministrul Sanatatii la Art. ll dîn Anexa 1.

În acest content atrag atentia cu toatä responsabilitata asupra ÎNCERCARII FACTORILOR DECIZIONALI DE INTERPRETARE A ACTELOR NORMATIVE ÎN SPRIJINUL UNOR INTERESE STRAINE DE INTERESUL PUBLIC

Astfel,

Oidinul 119 vorbeste strict de DISTANTA MINIMA. Nu de distanta dinspre teritoriul protejat sanitar spre unitatea solicitanta de AIM sau dinspre unitate spre teritoriul protejat.

Ordinul  119 stabileste o distantà între doua zone, distanta care trebuie   sa existe.

Functionarii  publici din  cadrul APM Cluj nu se pot subroga Puteiii Legislative din România, singura in màsurä sä stabileasca daca si cine a încalcat Legea, si   sa emita opinii legate de situatia urbanistica din zona.

Eliberarea Autorizatiei Integrate de Mediu presupune analiza  situatiei  din teren existente in momentul cererii de Autorizare, si nu analiza factorilor care au dus la situatia existentä.

 

 • Avànd ìn vedere faptul cà distanta minimà prevazutà la Art 11 din Anexa 1 a Ordinului 119/2014 al Minsitrului Sànàtatii NU EXISTÀ solicit APM Cluj, conform 20, Anexa l dìn acela§i Ordin 119/2014, SOLICITAREA UNUI STUDIU DE IMPACT ASUPRA SÀNÀTÀTII.
  • Solicit expres in acest sens realizaiea unui asemenea Studiu raportat la momentul actual si la impactul asupra sànatàtii populatiei a activitatiipentru care se solicità Autorizatia Integrata de Mediu
  • Consider ca total inopoitunà o raportare la studii anterioare, realizate pentru toti beneficiarii sau la studii similare, realizate in alte locatii.

A consemnat Horia-Eugen Cristea