Lectie de dezbatere publica pentru domnul prim ministru Grindeanu

Sursa: Manualul transparenţei în administraţia publică – Guvernul României. Agenţia de Strategii Guvernamentale

 

Definire termeni. L52/2003. ART. 3

În sensul prezentei legi, termenii de mai jos se definesc astfel:

 1. a) act normativ – actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală;
 2. b) luarea deciziei – procesul deliberativ desfăşurat de autorităţile publice;
 3. c) elaborarea de acte normative – procedura de redactare a unui proiect de act normativ anterior supunerii spre adoptare;
 4. d) recomandare – orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimată verbal sau în scris, primită de către autorităţile publice de la orice persoană interesată în procesul de luare a deciziilor şi în procesul de elaborare a actelor normative;
 5. e) obligaţia de transparenţă – obligaţia autorităţilor administraţiei publice de a informa şi de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative şi la minutele şedinţelor publice;
 6. f) asociaţie legal constituită – orice organizaţie civică, sindicală, patronală sau orice alt grup asociativ de reprezentare civică;
 7. g) minuta – documentul scris în care se consemnează în rezumat punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţa, precum şi rezultatul dezbaterilor;
 8. h) ordine de precădere – ordinea care determină prioritatea participării la şedinţele publice, în raport cu interesul manifestat faţă de subiectul şedinţei;
 9. i) şedinţa publică – şedinţa desfaşurată în cadrul autorităţilor administraţiei publice şi la care are acces orice persoană interesată.

 

Minuta – documentul redactat de specialiştii iniţiatorului sau experţi atraşi care sintetizează recomandările colectate în procesul de consultare publică. Documentul va cuprinde:

 • date cantitative asupra numărului de participanţi care au efectuat recomandări, provenienţa cantitativă a acestora (nr. ong, nr. cetăţeni, nr. reprezentanti universităţi, instituţii think thank, ec);
 • date calitative care structurează şi cataloghează recomandările colectate;
 • concluzii rezultate şi recomandări pentru decidenţi.

 

Coordonarea dezbaterilor publice a tuturor proiectelor de acte normative aflate sub incidenţa legii transparenţei este realizată de persoana desemnată a fi responsabilă de aplicarea L52/2003 in cadrul instituţiei respective.

 1. Etapa preparatorie. Planificare. Are drept start momentul în care s-a luat decizia de investigare a problemei (studii, analize) şi/sau de elaborare a proiectului de act normativ.
 1. Elaborarea motivaţiei/ notei de fundamentare. Proiectele de acte normative elaborate de departamentele / direcţiile / compartimentele de resort trebuie însoţite de o expunere de motive şi / sau referat de specialitate şi / sau studii de impact, după caz, în conformitate şi cu reglementarile specifice din HG nr.1361/2006.
 2. Cuprinsul indicativ. Expunerea de motive trebuie să exprime:
  1. Problema / nevoia publică identificată spre a fi reglementată, cu indicarea surselor de documentare care sprijină identificarea acesteia;
  2. Grupurile de cetăţeni afectaţi.
  3. Justificarea reglementării;
  4. Corelarea cu alte reglementări / politici publice.
  5. Soluţiile alternative identificate (local, regional, transfrontalier, în alte ţări).
  6. Soluţia propusă.
  7. Argumentarea soluţiei propuse
  8. Costuri de implementare, eventual limite de încadrare a acestora. Beneficii estimate , pe cât posibil, într-o formă cuantificabilă.

Expunerea de motive trebuie să fie clară, concisă, într-un limbaj accesibil cetăţenilor cu educaţie medie, în conformitate cu reglementările specifice din HG nr.1361/2006.

 1. Stabilirea grupurilor ţintă. Identificarea grupurilor de cetăţeni afectate pozitiv / negativ de propunerea de reglementare şi a altor tipuri de părţi interesate (persoane juridice, inclusiv autorităţi publice implicate în implementarea actului normativ), în conformitate şi cu reglementările specifice din HG nr.1361/2006. Crearea bazei de date de contacte.
 2. Perioada alocată consultării. Stabilirea perioadei dedicate consultării publice.
 3. Metodologia colectării recomandărilor:  Stabilirea modului de colectare a recomandărilor cetăţenilor şi organizaţiilor consultate, adecvată grupurilor ţintă identificate:
  1. în scris: format, număr de pagini, îndrumar de formulare a recomandării, mod de transmitere a recomandării (adresa electronică, fax, poştă, registratură, etc.);
  2. verbal: locul unde se va ţine evenimentul, înregistrare audio sau înregistrare video/filmare, minute alocate, mod de înregistrare, acces la microfon, etc.
 1. Metodologia de acces la informaţii documentare: Stabilirea informaţiilor de context necesare pentru facilitarea formulării unei recomandări documentate, inclusiv note bibliografice şi a locului şi modului în care pot fi accesate de publicul interesat (ex: site-ul instituţiei, la sediul instituţiei etc).
 2. Stabilirea modului de comunicare / avertizare a demarării procesului de consultare publică. Stabilirea canalelor adecvate grupurilor ţintă identificate/ optime de comunicare a procesului de consultare publică şi a metodologiei de desfăşurare a acestuia.
 3. Primirea şi înregistrarea contribuţiilor de la părţile interesate: Stabilirea modului de colectare a recomandărilor generate de procesul de consultare publică, adaptată grupurilor ţintă idetificate.
 4. Inregistrarea participanţilor: Stabililirea / indicarea modului de înregistrare a participanţilor la proces.
 5. 10. Arhivarea informaţiilor: Stabilirea modului de depozitare/arhivare a informaţiilor spre a fi accesate de publicul interesat şi precizarea condiţiilor (cum, unde, când) de accesare a acestora de către public.

 

 1. Desfăşurarea procesului de consultare publică;
 1. Publicitate şi transparenţa: Anunţul public al temei supuse consultării publice se va efectua prin mass media (cu respectarea prevederilor legale privind achiziţia de publicitate), pe site-ul instituţiei, la sediul acesteia şi prin canalele stabilite în etapa preparatorie (pct. 8) cu detalierea posibilităţilor de acces la informaţia necesară formulării recomandărilor şi a tipului acesteia (verbală / în scris).
 2. Logistica organizării întâlnirilor de dezbatere publică La solicitarea de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică (art 6, alin 7 L52/2003), precum şi la iniţiativa instituţiei iniţiatoare, se va organiza o intâlnire de dezbatere publică .
  • Instituţia/ departamentul responsabil cu organizarea întâlnirii va hotări locul, data şi ora, de aşa maniera incât grupurile ţintă să poată participa fără să îşi afecteze propriile activităţi profesionale cotidiene şi ţinând cont şi de timpul legal de muncă prevăzut pentru personalul instituţiilor publice organizatoare;
  • Instituţia/ departamentul responsabil cu organizarea întâlnirii va anunţa prin mass media, site-ul propriu, sediul propriu şi alte canale optime de comunicare, cu cel putin 3 zile înainte de desfăşurarea dezbaterii publice
  • Instituţia/ departamentul responsabil cu organizarea întâlnirii va afişsa pe site şi va afişa şi la sediul instituiei organizatoare toate informaţiile necesare formulării recomandărilor şi a metodologiei de colectare a acestora, modul de înscriere la cuvânt, timpul alocat şi alte detalii de desfăşurare a dezbaterii publice prin care se asigură dreptul la exprimare al oricărui participant.
  • Instituţia/ departamentul responsabil cu organizarea întâlnirii va asigura tehnologia necesară inregistrării audio şi/sau video a recomandărilor, în timpul dezbarii publice, cu posibilitatea ulterioară de extragere / sintetizare a informaţiilor în stenogramă.
  • Dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat sintetic recomandările.
  • In încheierea dezbaterii publice participanţii vor fi informaţi asupra datei calendaristice când li se va asigura accesul la minuta sinteză rezultată în urma acestui proces de consultare, a versiunii îmbunătăţite a proiectului de reglementare sau a motivelor pentru care nu a fost elaborată o versiune modificată.
  • La dezbaterea publică vor participa obligatoriu iniţiatorul proiectului de reglementare, specialişti din cadrul instituţiei şi/sau atraşi care au participat la elaborarea expunerii de motive şi a proiectului de reglementare.

 

 1. Etapa post consultare publică. Evaluare.
 1. 13. Minuta: Iniţiatorul proiectului de reglementare împreună cu specialiştii proprii şi/sau atraşi va întocmi o minută a consultării publice şi după caz a dezbaterii publice. Minuta va conţine un capitol de concluzii şi recomandări pentru forurile decidente. Minuta va fi semnată/ aprobată de toţi participanţii, după ce a fost transmisă în prealabil către aceştia pentru verificarea corectitudinii reproducerii opiniilor. Minuta va fi disponibila la sediul institutiei si va fi postată pe site-ul acesteia, alături de o listă a participanţilor care au contribuit cu opinii in procesul de consultare publică.
 2. Valorificarea consultării publice. Informarea decidenţilor cu privire la rezultatele consultării: Proiectul de reglementare împreună cu documentele însotitoare şi minuta vor fi accesibile public pe întreg parcursul procesului de dezbatere şi decizie. In cazul în care vor avea loc dezbateri publice succesive pe aceeaşi tematică, toate minutele şi documentele adiţionale vor fi postate pe site-ul instituţiei şi se vor afla la sediul institutuţiei, pentru constituirea “memoriei” de soluţionare a problemei publice identificate iniţial.
 3. Recunoaşterea contribuţiei părţilor interesate în procesul de consultare publică: Participanţii la procesul de consultare publică vor fi informaţi cu privire la decizia finală şi la modul în care recomandările făcute de părţile interesate pe parcursul procesului au fost valorificate.
 4. Avertizarea/ Informarea publicului larg asupra rezultatelor generate de consultarea publică şi valorificarea acestora. Se va redacta un comunicat de presa sau se va organiza o conferinţă de presă pentru a aduce la cunoştinţa opiniei publice/publicului larg concluziile şi recomandările rezultate în urma consultării publice organizate, lcum pot fi accesate public acestea, modul cum au fost ele valorificate de decident în îmbunătăţirea reglementării, precum şi, după caz, justificarea renunţării la unele recomandări de către decidenţi.
 5. 17. Controlul administrativ asupra respectării cerinţelor minimale din Legea 52/2003. Tinând cont de autoritatea ierarhic superioară, care poate exercita controlul administrativ, se recomandă adoptarea unui instrument standard de control managerial, cum este Indrumarul de conformitate a carui structura este sugerata in Anexa 1 procedurii. Totodată, acest Indrumar poate reprezenta un instrument util de control intern si de sintetizare a informatiilor in vederea unei comunicari externe eficiente si acurate.

Sursa 2 : Academia de Advocacy

Avand in vedere faptul ca nu ati catadicsit sa respectati nici macar la nivel minimal, cerintele unei consultari publice, afisat in 18 ianuarie pe site-ul Ministerul Justitiei, si ati indicat o  adresa de mail pentru sugestii, va cer sa intrati intr-o minima legalitate !