Incadrarea in munca a persoanelor cu handicap

1. Beneficiari

Angajatorii care au sub 75 de angajati si incadreaza in munca pe o perioada nedeterminata, persoane cu handicap, primesc lunar pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana incadrata, o subventie.

2. Subventia

Este o suma lunara reprezentand un salariu minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se face plata, acordata pentru fiecare persoana incadrata iar aceasta suma se acorda pe o perioada de 12 luni. Subventia se acorda incepand cu data incheierii conventiei si va fi dedusa din contributia de 2,5 % pe care angajatorul este obligat sa o vireze in contul bugetului asigurarilor pentru somaj. In cazul in care suma cuvenita este mai mare, diferenta va fi achitata de catre AJOFM prin virament in contul angajatorului. Conventia cu AJOFM se incheie dupa ce au fost incadrate in munca persoanele. Suma lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de catre persoanele astfel incadrate. Pentru perioada in care raporturile de munca sunt suspendate, subventia nu se acorda. Subventia nu poate depasi 60% din costurile salariale ale angajatorului, pe o perioada de un an de la angajare, aferente persoanelor cu handicap incadrate in munca.

3. Acte necesare pentru acordarea subventiei

  • copie dupa contractul de munca vizat la ITM (daca este cazul);
  • carnetul de munca in original si copie integrala;
  • buletinul de identitate original si copie; copia buletinului de identitate va fi vizata „pentru conformitate cu originalul”;
  • declaratie tip a angajatorului referitor la numarul de angajati (sub 75) – declaratie data intr-un exemplar;
  • formularul tip de conventie – Anexa 9 – complectat in 3 ex.;
  • formularul tip – tabel anexa la conventie – complectat in 3 ex.;
  • declararie a angajatorului, pe proprie raspundere din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani nu au mai fost raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele incadrate;
  • certificat eliberat de comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap.

4. Obligatiile beneficiarilor de subventii

Angajatorii care incadreaza pe durata nedeterminata persoane cu handicap, au oblligatia sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 2 ani de la data incadrarii in munca .

Angajatorii vor depune lunar pana in data de 25 a fiecarei luni, la AJOFM, odata cu declaratia lunara privind obligatiile de plata catre bugetul asigurarilor de somaj, un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa 9 din Normele Metodologice de aplicare a Legii 76/2002 insotit de o copie dupa statele de plata si foaia de prezenta lunara.

5. Sanctiuni

Angajatorii care inceteaza din motive imputabile lor raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor astfel incadrate, anterior termenului de 2 ani prevazut in art. 85 alin. 2 din Legea nr. 76/2002, sunt obligati sa restituie, in totalitate catre AJOFM sumele incasate pentru fiecare persoana, plus dobanda de referinta a B.N.R. in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau serviciu

Atentie! Nu beneficiaza de aceasta subventie, angajatorul care in ultimii 2 ani a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate sau care incadreaza aceste persoane pe locuri de munca devenite vacante ca urmare a incetarii raporturilor de munca.