Centura Floresti – Cluj, se va face. Ce spune ordonanta 7/2016

Stop joc speculatiilor. Ajunge. Daca vreti sa prindeti pe cineva cu minciuna, intai mergeti la conferinte de presa, platiti un abonament la un site de specialitate si platiti un avocat sa va traduca ce spune legea.

Transmit unor „oameni de bine, de peste tot, inclusiv din presa” : Nu cautati sa cumparati prune de la farmacie. Cautati la aprozar.

Nu intrebati la AFIR lucruri care nu au legatura cu suiectul. Va descalificati, oameni buni. Mie imi produceti doar ilaritate. Gata.

Declaratia domnului Duma Gheorghe, sef serviciu infrastructura Centrul Regional AFIR  Satu Mare : ” E bine sa stati de vorba cu cei de specialitate. Noi finantam drumuri de interes local, finantam strazi din domeniul rural, nu finantam centuri dintre orase „. 

Daca ati fi fost prezenti la intalnirea cu ministrul Dan Costescu, ati fi inteles. Au venit cei care incearca sa faca presa in Cluj, nu din birouri cancan-uri si politica de cartel.

Având în vedere că proiectele de infrastructură transeuropeană de transport vizează interesul public şi strategic şi sunt o prioritate a programului de guvernare şi măsurile pentru accelerarea implementării acestora constituie situaţie de urgenţă şi extraordinară,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I.

(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează măsurile necesare pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport cu scopul de a asigura interconectivitatea între reţeaua de transport de interes naţional/regional cu cea europeană, precum şi măsuri de eliminare a blocajelor în procesul de implementare a acestor categorii de proiecte.

(2) Proiectele de infrastructură transeuropeană de transport din domeniul rutier includ componentele de infrastructură definite la art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport şi de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE, inclusiv variantele ocolitoare ale localităţilor urbane, drumurile de legătură la proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, şi sunt definite potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Proiectele de infrastructură transeuropeană de transport din domeniul feroviar includ componentele de infrastructură definite la art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 şi sunt definite potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4) Proiectele de infrastructură transeuropeană de transport din domeniul naval includ componentele de infrastructură definite la art. 14 şi 20 din Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 şi sunt definite potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(5) Proiectele de infrastructură transeuropeană de transport din domeniul aerian includ componentele de infrastructură definite la art. 24 din Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 şi sunt definite potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. II.

În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

1. infrastructură transeuropeană de transport – infrastructura rutieră, infrastructura feroviară publică, infrastructura aeroportuară şi infrastructura de transport naval, situate pe reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T) centrală (Core) şi globală (Comprehensive), astfel cum este definită la art. 9 alin. (1) lit. b) şi art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013;

2. aviz/acord de principiu sau, după caz, aviz de amplasament favorabil condiţionat – documentul scris emis de autoritatea/entitatea cu competenţe potrivit legii în domeniul scoaterii terenurilor din fondul forestier sau în domeniul relocării sistemelor/reţelelor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, gazelor naturale şi a ţiţeiului, precum şi a altor reţele de utilităţi situate pe coridorul de expropriere, înainte de data încheierii procedurilor prevăzute de legislaţia specifică în vigoare pentru emiterea avizelor/acordurilor sau avizului de amplasament, document care stă la baza autorizării lucrărilor de construcţii pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului şi punctul de vedere al acesteia nu reprezintă avize/acorduri de principiu;

3. aviz/acord sau, după caz, aviz de amplasament – documentul scris emis de către autoritatea/entitatea competentă în domeniul scoaterii terenurilor din fondul forestier sau în domeniul relocării sistemelor/reţelelor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, gazelor naturale şi a ţiţeiului, precum şi a altor reţele de utilităţi situate pe coridorul de expropriere, după încheierea procedurilor prevăzute de legislaţia specifică în vigoare privind analiza soluţiilor funcţionale, a indicatorilor tehnico-economici şi sociali ori a altor elemente prezentate prin documentaţiile tehnice care stau la baza proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport;

4. beneficiarul proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport – administratorul infrastructurii rutiere, infrastructurii feroviare publice, infrastructurii aeroportuare şi infrastructurii de transport naval, situate pe reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T) centrală (Core) şi globală (Comprehensive), astfel cum este definită la art. 9 alin. (1) lit. b) şi art. 38 din Regulamentul (UE) 1.315/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013, care se află sub autoritatea/coordonarea Ministerului Transporturilor;

5. coridorul de expropriere – suprafaţa de teren afectată de lucrarea de construcţie a infrastructurii transeuropene de transport cu sau fără alte imobile aferente, stabilit conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare;

6. sume aferente disputelor – sume stabilite în favoarea executantului de lucrări de către comisiile de adjudecare a disputelor, potrivit contractelor de execuţie lucrări/prestări servicii, legal încheiate, care au mecanismele de plată şi de garantare definite conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;

7. accesorii – sume suplimentare constând în majorări de întârziere, penalităţi de întârziere, dobânzi şi altele asemenea stabilite pe baza contractelor de execuţie/prestări de servicii, în condiţiile legii, pentru neîndeplinirea termenelor contractuale;

8. Comisia de adjudecare a disputelor – comisie pentru soluţionarea disputelor dintre beneficiari şi executanţii de lucrări/prestatorii de servicii, astfel cum acestea sunt stabilite potrivit contractelor FIDIC legal încheiate de către beneficiari.

Art. III.

După alineatul (31) al articolului 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (32), cu următorul cuprins:

(32) Pentru infrastructura transeuropeană de transport, planul urbanistic zonal se elaborează numai dacă afectează teritoriul intravilan al localităţilor.”

Art. IV.

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 7 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

d1) pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, avizele/şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului şi, după caz, actul administrativ al acestuia, avizele/acordurile de principiu sau, după caz, avizele de amplasament favorabile condiţionate pentru relocarea sistemelor/reţelelor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, gazelor naturale şi a ţiţeiului, precum şi a altor reţele de utilităţi situate pe coridorul de expropriere.”

2. La articolul 7, după alineatul (13) se introduc două noi alineate, alineatele (14) şi (15), cu următorul cuprins:

(14) Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. b) lucrările de construcţii care privesc realizarea, dezvoltarea sau relocarea sistemelor/reţelelor naţionale de transport şi de distribuţie a energiei electrice, a gazelor naturale şi a ţiţeiului, gazolinei, etanului, condensatului, realizate de către titularii de licenţe, autorizaţii şi acorduri petroliere pentru care licenţa, acordul de concesiune sau acordul petrolier sunt documentele pe baza cărora se eliberează autorizaţia de construire, cu notificarea şi acordarea de indemnizaţii, rente, despăgubiri, după caz, proprietarilor, împreună cu dovada încheierii, în prealabil, a unei convenţii între părţi, având la bază extrasul de carte funciară, liber de sarcini, actualizat sau, după caz, în situaţia în care imobilele nu sunt înscrise în cartea funciară, titlul de proprietate şi procesul-verbal de punere în posesie.

(15) În cazurile în care autorizaţia de construire s-a emis în baza avizelor prevăzute la alin. (1) lit. d1), beneficiarul are obligaţia depunerii la emitentul autorizaţiei de construire a avizelor/acordurilor sau, după caz, a avizelor de amplasament, pentru scoaterea terenurilor din fondul forestier sau pentru relocarea sistemelor/reţelelor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, gazelor naturale şi a ţiţeiului, precum şi a altor reţele de utilităţi situate pe coridorul de expropriere până la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.”

3. La articolul 7, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (51) şi (52), cu următorul cuprins:

(51) Pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, autorizaţiile de construire, certificatele de urbanism, avizele, acordurile, după caz, avizele de amplasament îşi menţin valabilitatea pe toată perioada implementării proiectelor, până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la data semnării procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor, cu condiţia începerii execuţiei lucrărilor în termen de 12 luni de la data emiterii autorizaţiei de construire.

(52) Prevederile alin. (51) nu se aplică dacă pe parcursul execuţiei lucrărilor sunt identificate elemente noi care să impună reluarea procedurilor de avizare prevăzute de lege, necunoscute la data emiterii acestora, precum şi/sau modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, după caz.”

4. La articolul 7, după alineatul (161) se introduce un nou alineat, alineatul (162), cu următorul cuprins:

(162) Pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, autorizaţiile de construire se pot elibera în baza documentelor prevăzute la alin. (1) şi a avizelor de principiu pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional.”

5. La articolul 7 alineatul (20), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

c) pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, să emită avizele/acordurile de principiu pentru scoaterea terenurilor din fondul forestier sau, după caz, avizele de amplasament favorabile condiţionate pentru relocarea sistemelor/reţelelor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, gazelor naturale şi a ţiţeiului, precum şi a altor reţele de utilităţi situate pe coridorul de expropriere, în maximum 10 zile de la data depunerii solicitării la autoritatea emitentă pe baza planului de amplasament al obiectivului de investiţii, şi memoriului tehnic, care vor cuprinde în mod obligatoriu poziţionarea reţelelor de utilităţi sau a terenurilor afectate de scoaterea din fondul forestier.”

6. La articolul 7, după alineatul (24) se introduce un nou alineat, alineatul (25), cu următorul cuprins:

(25) La cererea beneficiarului proiectului de infrastructură transeuropeană de transport se pot emite autorizaţii de construire pe loturi, secţiuni, sectoare sau obiecte de lucrări, condiţionat de depunerea documentaţiilor tehnice complete însoţite de punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului/actul administrativ al acesteia, avizele/acordurile prevăzute de certificatul de urbanism sau de avizele/acordurile de principiu/avizele de amplasament favorabile condiţionate aferente, după caz.”

7. La articolul 27, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

(11) Pe lângă autorităţile prevăzute la alin. (1), pentru lucrările aferente infrastructurii de transport de interes naţional, organele de control desemnate din cadrul Ministerului Transporturilor au obligaţia să urmărească respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi, în funcţie de încălcarea prevederilor legale, să aplice sancţiuni sau să se adreseze instanţelor judecătoreşti şi organelor de urmărire penală, după caz.”

8. La articolul 27, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

(31) Pe lângă autorităţile prevăzute la alin. (3), pentru lucrările aferente infrastructurii de transport de interes naţional, autorizate de către Ministerul Transporturilor, contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1), cu excepţia celor de la lit. c), d), h)-l), se constată şi se sancţionează şi de către organele de control desemnate ale Ministerului Transporturilor.”

9. La articolul 28, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:

(21) Pentru lucrările aferente infrastructurii de transport de interes naţional, decizia menţinerii sau a desfiinţării construcţiilor realizate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de către Ministerul Transporturilor pe baza unor expertize tehnice întocmite în condiţiile legii sau, după caz, de instanţa judecătorească.

(22) În vederea fundamentării deciziei privitoare la menţinerea sau desfiinţarea construcţiilor executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, rezultatele expertizei tehnice se supun aprobării Consiliului tehnico-economic al Ministerului Transporturilor pentru analiza conformităţii lucrărilor executate cu proiectul tehnic de execuţie elaborat conform legii şi cu respectarea condiţiilor din acordul de mediu sau punctul de vedere al autorităţii competente emis cu respectarea legislaţiei privind protecţia mediului. Decizia menţinerii/desfiinţării construcţiilor se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi stă la baza emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare.”

10. La articolul 29, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Inspectoratul de Stat în Construcţii şi inspectoratele teritoriale încunoştinţează autoritatea administraţiei publice pe teritoriul căreia s-a efectuat controlul şi Ministerul Transporturilor, după caz, asupra constatărilor şi măsurilor dispuse. În această situaţie, organele de control ale consiliilor judeţene, locale sau ale Ministerului Transporturilor, după caz, au obligaţia să urmărească modul de conformare privind cele dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii.”

11. La articolul 43, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

b) aferente infrastructurii de transport de interes naţional se face de către Ministerul Transporturilor, prin direcţia de specialitate, cu respectarea prevederilor legale în domeniul autorizării construcţiilor.”

Art. V.

(1) Pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, terenurile agricole situate în extravilan care fac obiectul hotărârii Guvernului privind procedura de expropriere sunt considerate scoase din circuitul agricol, prin efectul prezentei ordonanţe de urgenţă, după transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor, la data emiterii deciziei de expropriere, ulterior consemnării sumelor aferente despăgubirilor, în condiţiile legii, şi se înscriu în cartea funciară conform categoriei de folosinţă specifice scopului pentru care a fost adoptată hotărârea Guvernului privind procedura de expropriere.

(2) Beneficiarul proiectului de infrastructură transeuropeană de transport are obligaţia să depună la Ministerul Transporturilor cererea privind emiterea autorizaţiei de construire însoţită de lista terenurilor prevăzută la alin. (1), precum şi avizul tehnic, dacă este cazul, pentru amplasarea construcţiilor care se execută în zona amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, eliberat de Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare.

(3) Ministerul Transporturilor, prin direcţia de specialitate, pe baza informaţiilor puse la dispoziţie de către beneficiarul proiectului de infrastructură transeuropeană de transport, transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 7 zile de la data depunerii documentaţiei prevăzute la alin. (2), lista suprafeţelor de teren situate pe amplasamentul coridorului de expropriere, scoase din circuitul agricol conform alin. (1), şi fişierele în format electronic vectorial în Sistemul de proiecţie stereografic 1970.

Art. VI.

(1) Pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, avizul de principiu pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, prevăzut la art. 7 alin. (162) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se emite de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, pentru suprafeţe mai mari de 1 ha inclusiv, şi de către structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru suprafeţe mai mici de 1 ha, în termen de 10 zile de la data depunerii cererii de eliberare a acestuia, însoţită de memoriul tehnic, planul de amplasament al obiectivului de investiţii, punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului/actul administrativ al acesteia şi de dovada că terenul pentru care se solicită obţinerea avizului de principiu este proprietate publică a statului.

(2) Predarea-primirea către beneficiarul proiectului de infrastructură transeuropeană de transport a terenului forestier, pentru care a fost emis avizul de principiu pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, conform alin. (1), se face numai după ce beneficiarul face dovada depunerii la emitentul autorizaţiei de construire a aprobării privind scoaterea definitivă din fondul forestier naţional.

Art. VII.

(1) Beneficiarii aflaţi sub autoritatea/coordonarea Ministerului Transporturilor, care implementează proiecte de infrastructură transeuropeană de transport cu finanţare din bugetul de stat şi/sau din fonduri structurale, pot asigura, pe bază de act adiţional la contractele de achiziţie publică existente, încheiate cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, punerea în aplicare a deciziilor pronunţate de comisiile de adjudecare a disputelor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) există un contract de execuţie lucrări/prestări servicii legal încheiat;

b) modul de soluţionare a litigiilor prin comisiile de adjudecare a disputelor este prevăzut în contractele de execuţie lucrări/prestări servicii;

c) executanţii de lucrări şi/sau prestatorii de servicii acceptă prin act adiţional la contract renunţarea la plata accesoriilor aferente disputelor;

d) există scrisori de garanţie bancară constituite conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Beneficiarii care pun în aplicare deciziile comisiilor de adjudecare a disputelor potrivit prevederilor alin. (1) asigură finanţarea acestor cheltuieli din bugetul proiectelor de la titlul de cheltuieli unde este prevăzută alocarea de resurse pentru proiectul respectiv, cu încadrarea în indicatorii tehnico- economici aprobaţi conform legii, precum şi în creditele bugetare anuale aprobate proiectului în anul respectiv.

(3) Beneficiarii întocmesc o notă justificativă aprobată de ordonatorul principal de credite prin care justifică necesitatea punerii în aplicare a deciziilor emise de comisiile de adjudecare a disputelor pentru a asigura continuarea proiectelor, precum şi cauzele care au generat disputele respective.

Art. VIII.

(1) Beneficiarii care asigură punerea în aplicare a deciziilor comisiilor de adjudecare a disputelor, în condiţiile art. VII, au obligaţia de a parcurge toate etapele procedurale din contract pentru soluţionarea disputelor, până la obţinerea titlului executoriu prin care beneficiarul este obligat la plata acestora sau prin care beneficiarul este exonerat de la plata acestora.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ordonatorul principal de credite, la propunerea beneficiarului, pe bază de justificări fundamentate, poate aproba încetarea parcurgerii etapelor procedurale prevăzute în contract pentru soluţionarea disputelor în vederea obţinerii titlului executoriu, precum şi eliberarea scrisorii de garanţie bancară.

Art. IX.

(1) Plata sumelor aferente deciziilor din comisiile de adjudecare a disputelor este condiţionată de constituirea de către executanţii de lucrări/prestatorii de servicii a unor scrisori de garanţie bancară în echivalentul sumelor ce se achită cu titlu de dispute şi a accesoriilor aferente acestora, calculate la nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabile la data constituirii scrisorii de garanţie bancară, la care se adaugă 3 puncte procentuale pentru o perioadă de 3 ani de la data constituirii acesteia.

(2) Scrisorile de garanţie bancară au perioada de valabilitate asigurată de către executanţii de lucrări/prestatorii de servicii până la obţinerea unui titlu executoriu care reglementează plata disputelor.

(3) Scrisorile de garanţie bancară se execută de către beneficiar, dacă titlul executoriu este în favoarea beneficiarului, iar executantul de lucrări/prestatorul de servicii refuză punerea în aplicare a acestuia.

(4) Scrisoarea de garanţie bancară se eliberează executantului de lucrări/prestatorului de servicii în condiţiile şi termenele prevăzute de aceasta, dacă titlul executoriu este în favoarea executantului de lucrări.

(5) În situaţia în care în titlul executoriu sunt stabilite sume parţiale din valoarea scrisorilor de garanţie bancară, acestea se execută în favoarea beneficiarului, dacă executantul de lucrări refuză punerea în aplicare a acesteia, proporţional cu suma înscrisă în respectivul titlu, iar diferenţa se eliberează în favoarea executantului de lucrări/prestatorului de servicii.

(6) Diferenţele de sume rezultate din aplicarea alin. (5) se regularizează ţinând cont şi de accesoriile aferente scrisorii de garanţie bancare la care părţile sunt îndreptăţite, calculate la nivelul accesoriilor valabile pentru creanţele bugetare pe perioada constituirii scrisorii de garanţie bancare.

Art. X.

Fără a afecta drepturile şi obligaţiile părţilor contractuale, prevederile art. VIIIX se aplică numai în cazul în care acestea convin asupra încheierii unui act adiţional la contractul de execuţie lucrări/prestări servicii, cu respectarea prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice.

Art. XI.

(1) Prin ordin al ministrului transporturilor, în limita bugetului aprobat, se stabilesc criterii de prioritizare a plăţii disputelor cu respectarea prevederilor legale în vigoare, dacă nivelul sumelor solicitate pentru plata disputelor depăşeşte nivelul bugetului anual alocat proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional.

(2) În cursul unui an calendaristic beneficiarii aflaţi sub autoritatea/coordonarea/subordonarea Ministerului Transporturilor pot efectua plăţi cu titlu de decizii ale comisiei de adjudecare a disputelor, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, în procent de maximum 35% din valoarea creditelor bugetare aprobate anual, prin bugetul de stat pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport.

Art. XII.

(1) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (8) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru proiectele de infrastructură de transport derulate de beneficiarii prevăzuţi la art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările ulterioare, finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, beneficiarii pot efectua plăţi în avans de până la 15% din valoarea contractelor de execuţie lucrări/prestări servicii/livrare bunuri, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate, care se justifică prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la termenul stabilit conform contractelor de finanţare încheiate, dar nu mai târziu de data de eligibilitate finală a programului operaţional, cu respectarea eventualelor prevederi specifice din memorandumuri/acorduri/contracte/decizii/ordine de finanţare. În cazul nelivrării bunurilor, neefectuării lucrărilor şi serviciilor angajate pentru care s-au plătit avansuri, recuperarea sumelor de către beneficiar se face cu perceperea de dobânzi şi penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada cuprinsă între data acordării şi data recuperării.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (8) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, finanţate de la bugetul de stat şi din cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă, se pot efectua, anual, plăţi în avans, după cum urmează:

a) în primul an de execuţie a lucrărilor, de până la 15% din valoarea contractelor de execuţie lucrări/prestări servicii/livrare bunuri, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate anual pentru proiectul respectiv, avansul fiind calculat ca diferenţă între creditele bugetare aprobate şi sumele aferente plăţilor restante şi reţinerii prevăzute la art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;

b) în următorii ani de execuţie a lucrărilor, de până la 30% din creditele bugetare aprobate anual pentru proiectul respectiv, avansul fiind calculat ca diferenţă între creditele bugetare aprobate şi sumele aferente plăţilor restante şi reţinerii prevăzute la art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

(3) Sumele reprezentând plăţi în avans, efectuate potrivit alin. (2) şi nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la sfârşitul anului, în condiţiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de către beneficiarul ce a acordat avansurile şi se vor restitui bugetului din care au fost avansate. În cazul nelivrării bunurilor, neefectuării lucrărilor şi serviciilor angajate pentru care s-au plătit avansuri, recuperarea sumelor de către beneficiar se face cu perceperea de dobânzi şi penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada cuprinsă între data acordării şi data recuperării.

(4) Pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, finanţate iniţial de la bugetul de stat şi din cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă, a căror sursă de finanţare este asigurată ulterior din fonduri externe nerambursabile postaderare, plăţile în avans se efectuează şi se justifică potrivit alin. (1).

(5) Pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport finanţate din titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, preluate integral sau parţial din perioada de programare 2007-2013 în perioada de programare 2014-2020, sumele reprezentând plăţi în avans acordate potrivit legii se justifică, proporţional cu valoarea proiectului finanţată din fiecare program operaţional, prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate, până la data de eligibilitate finală a programului operaţional aferent fiecărei perioade de programare, cu justificarea integrală a avansului acordat.

Mai mult, mai jos :