51 de sesizari ale subsemnatului pentru Craciun, legate de ferma de pui !

Ati afirmat ca atat mijloacele de masurare cat si echipamentele utilizate in raportul de incercari din 07.07.2016, nu se gasesc, conform Ordinului nr. 48 din  8 martie 2010, pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. – 2010.

Această prevedere nu scuteşte de răspundere persoanele fizice sau juridice cărora li se impune, prin alte reglementări legale, obligativitatea asigurării trasabilităţii mijloacelor de măsurare pe care le deţin sau le utilizează sau care, prin neasigurarea trasabilităţii conduc la producerea unor evenimente care afectează valori materiale sau sociale.

Avand in vedere lipsa acreditarii RENAR a laboratorului APM Cluj, ceea ce ar fi adus un plus de credibilitate, dar si de  existenta unor prevederi legale specifice, pe care vi le supun ca lectura mai jos,

Precizati masurile intreprinse privind trasabilitatea si etalonarea, in conformitate cu INSTRUCŢIUNI DE METROLOGIE LEGALĂ

I.M.L. 3- 05

Totodata, indicati punctual asupra fiecarui element al pompei DESAGA SARSDEST GRUPPE GS 312, respectarea intocmai a conformitatii de manual pe etalonare si trasabilitate a fiecarui element in parte. Precizati de ce nu ati mentionat pe certificatul de incercare , desi ele sunt precizat in manualul in limba germana.

 

Legat de spectrofotometrul PC Lovibond RS 232 precizati urmatoarele aspecte legate de trasabilitate si etalonare, pentru fiecare element in parte, tinand cont de ordinul 352/2005, raspunzand punctual intrebarilor din final :

 

ORDIN nr. 352 din 14 decembrie 2005 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 028-05 “Spectro(foto)metre”

EMITENT: BIROUL ROMAN DE METROLOGIE

PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.181 din 28 decembrie 2005

În temeiul <>Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 11/1994 , cu modificãrile ulterioare,

în baza <>Hotãrârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Român de Metrologie Legalã, cu modificãrile ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legalã emite urmãtorul ordin:

ART. 1

Se aprobã Norma de metrologie legalã NML 028-05 “Spectro(foto)metre”, cuprinsã în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.

———

*) Anexa se publicã ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.181 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

ART. 2

Prezenta normã înlocuieşte normele de metrologie legalã NML 9-02-94 “Spectrofotometre cu absorbţie atomicã pentru mãsurarea poluanţilor metalici în apã”, NML 9-04-94 “Spectrofotometre utilizate pentru mãsurãri privind sãnãtatea”, NML 9-11-97 “Fotocolorimetre pentru mãsurãri medicale”, NML 9-12-97 “Spectrofotometre cu absorbţie molecularã în ultraviolet şi vizibil” şi normele tehnice de metrologie NTM 8-12-94 “Verificarea metrologicã a spectrofotometrelor cu absorbţie molecularã în IR” şi NTM 9-05-87 “Verificarea spectrofotometrelor cu absorbţie atomicã”, cu excepţia cazurilor la care se referã art. 3.

ART. 3

(1) Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma prevãzutã la art. 1, a reglementãrilor prezentate la art. 2, pentru mijloacele de mãsurare care au aprobare de model acordatã în baza acestor acte normative, dupã cum urmeazã:

– pânã la expirarea valabilitãţii aprobãrii de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologicã iniţialã;

– o perioadã de 10 ani de la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, pentru verificãri metrologice periodice şi dupã reparaţii.

(2) Activitãţile de evaluare a mijloacelor de mãsurare în scopul acordãrii aprobãrilor de model/completãrilor la acestea, aflate în curs de desfãşurare la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, vor fi finalizate în baza reglementãrilor metrologice aplicabile prevãzute în programele de evaluare.

ART. 4

Unitãţile din structura şi în subordinea Biroului Român de Metrologie Legalã, precum şi laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 5

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data publicãrii lui.

Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legalã,

Fãnel Iacobescu

Bucureşti, 14 decembrie 2005.

Nr. 352.

N.I.S.T. Trasabilitate

 

Acest spectrofotometru poate fi testat utilizand un set secundar de filter standard (cod comanda Deutschland 711160) care este trasabil dupa N.I.S.T.  Instrumentul poate fi calibrat in mod utilizator, pentru fiecare metoda, in mod “utilizator calibrare”, folosind standardele de trasabilitate N.I.S.T.

Art. 30.- Nu sunt supuse controlului metrologic legal mijloacele de măsurare care nu sunt incluse în Lista oficială, precum şi mijloacele de măsurare care, deşi figurează în această listă, nu sunt utilizate în domeniile de interes public prevăzute la art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare.

            Această prevedere nu scuteşte de răspundere persoanele fizice sau juridice cărora li se impune, prin alte reglementări legale, obligativitatea asigurării trasabilităţii mijloacelor de măsurare pe care le deţin sau le utilizează sau care, prin neasigurarea trasabilităţii conduc la producerea unor evenimente care afectează valori materiale sau sociale.

            Art. 32.- La solicitarea deţinătorilor sau utilizatorilor, mijloacele de măsurare care nu se supun controlului metrologic legal pot fi supuse unor operaţiuni de evaluare a conformităţii cu prevederile unor normative metrologice sau standarde.

Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor efectuate cu etaloanele utilizate la verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal

 

Art. 19.- Pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal se utilizează obligatoriu numai etaloane trasabile la etaloanele naţionale ale României, la etaloanele naţionale ale altor ţări, sau la etaloanele internaţionale, după caz.

Art. 20.- Trasabilitatea la etaloanele naţionale ale României se asigură prin etalonări efectuate în laboratoare din structura sau în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală sau, după caz, în laboratoare aparţinând unor agenţi economici, cu etaloane trasabile la etaloanele naţionale ale României.

Art. 21.- Trasabilitatea la etaloanele naţionale ale altor ţări sau la etaloanele internaţionale se asigură prin etalonări efectuate fie în laboratoare din structura sau în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, fie în laboratoare din alte ţări, cu etaloane trasabile la etaloanele naţionale ale acelor ţări sau, după caz, la etaloanele internaţionale.

Art. 22.- În cazul unui echipament de verificare, pe lângă certificatele de etalonare ale etaloanelor din compunere, deţinătorul trebuie să obţină certificarea de către Biroul Român de Metrologie Legală a echipamentului de verificare în ansamblu.

Art. 23.- Etalonarea se execută asupra fiecărui etalon, în laboratoare de metrologie în care sunt asigurate condiţiile tehnice, de dotare şi de mediu necesare, în conformitate cu prevederile unor proceduri scrise, specifice etalonului respectiv.

Etaloanele netransportabile din cauza gabaritelor mari sau al pericolului de dereglare pot fi etalonate la locul de utilizare, cu asigurarea condiţiilor necesare.

Art. 24.- Periodicitatea etalonării unui etalon utilizat direct la verificarea unui mijloc de măsurare supus controlului metrologic legal şi periodicitatea certificării unui echipament de verificare se stabilesc de deţinătorul sau utilizatorul etalonului/ echipamentului de verificare şi se validează de Biroul Român de Metrologie Legală. La stabilirea şi validarea periodicităţii se va ţine seama de comportarea în timp a etaloanului/ echipamentului de verificare, precum şi de cerinţele care li se impun cu privire la exactitatea, stabilitatea, frecvenţa de utilizare sau regimurile de exploatare.

Art. 25.- În scopul stabilirii corecte a periodicităţii prevăzute la art. 24, deţinătorul sau utilizatorul  etalonului este obligat să întocmească, să actualizeze şi să pună la dispoziţia Biroului Român de Metrologie Legală documentul Fişa de urmărire a comportării în timp a etalonului/ echipamentului de verificare.

Art. 26.- Prezentarea la etalonare a  unui etalon utilizat direct la verificarea unui mijloc de măsurare supus controlului metrologic legal şi prezentarea la certificare a unui echipament de verificare constituie obligaţia deţinătorului acestora, care suportă toate cheltuielile aferente.

Art. 27.- Rezultatele etalonării se consemnează în documentul Certificat de etalonare, întocmit de personalul din cadrul laboratorului de metrologie care a efectuat etalonarea.

            Art. 28.-  Deţinătorul unui etalon trebuie să indice apartenenţa acestuia la categoria etaloanelor utilizate direct la verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal printr-o etichetă cu dimensiuni minime 12,5×12,5 mm, aplicată la loc vizibil, pe care este imprimată pe fond verde litera “E” de culoare neagră. Fac excepţie de la această prevedere etaloanele de dimensiuni mici sau cele la care aplicarea etichetei le poate afecta funcţionarea corectă.

Art. 29.- În situaţiile în care nu mai există garanţia unor măsurări corecte cu un etalon, indiferent de existenţa unui certificat de etalonare valabil, deţinătorul sau utilizatorul etalonului are obligaţia de a-l scoate din uz şi de a îndepărta eticheta prevăzută la art. 28.

 

 

 

Fata de aceste aspecte care se cer imperios a fi clarificate, raspundeti punctual la urmatoarele sesizari de neconformitate legate de probele de mediu efectuate :

 

 1. Este prevazuta pentru toate mijloacele de masurare o etalonare:

Corespunzatoare cu privire la incertitudinea de masurare a mijloacelor de masurare?

Corespunzatoare cu privire la influenta marimii masurate pentru rezultatul încercarii?

Probati.

 2 Este stabilit un test funcIional corespunzator pentru acele mijloace de masurare care au la baza constante naturale (exemplu lungimea de unda) ?

Probati.

 1. Este etalonarea efectuata de catre un organism extern, care este în general responsabil pentru etalonari sau acreditari sau acceptat, în alt mod, pentru acest scop?

De un Institut National de Metrologie din Germania?

De catre un laborator de etalonari acreditat

Probati.

 

 

 1. Este etalonarea interna sau externa efectuata de catre un laborator care nu intra în categoria menIionata ?

De un organism intern competent al unui institut în care opereaza laboratorul de încercari?

De catre un grup de personal competent sau de catre o singura persoana din cadrul laboratorului de încercari?

De catre propriul utilizator al mijlocului de masurare?

De catre un organism extern a carei competenIa este demonstrata printr-o evaluare?

Probati.

 

 1. Sunt etaloanele interne de referinta si respectiv, etaloanele de lucru, disponibile pentru toate mijloacele de masurare si încercare, si marimile masurate care sunt relevante pentru masurare si rezultatele încercarii?

Probati.

 

 6.Sunt legate direct sau indirect etaloanele de referinIa, printr-un lant neîntrerupt care a fost documentat prin certificate, la etaloane nationale si sunt etichetate în conformitate cu eticheta care sa ateste stadiul etalonarii?

Probati.

 

 7.Toate mijloacele de masurare ale echipamentului care au fost etalonate sunt  complet identificate? Numiti fiecare mijloc in parte si probati etalonarea.

 

 8.Este fiecare etalonare descrisa printr-o procedura, de exemplu, scheme logice sau grafice, tabele?

Proba materiala.

 

9.Este procedura de etalonare descrisa etapa cu etapa ?

Probati.

 10.Sunt definite condiIiile de mediu care se asigura în timpul etalonarilor?

Probati.

 11.Sunt înregistrate în timpul etalonarii condiIiile de mediu relevante?

Probati.

 12.Exista proceduri pentru calculul incertitudinii de masurare pentru mijloacele de masurare specifice etalonate si sunt ele urmate?

Exemplificati.

 

 13.Exista intervale de timp stabilite pentru re-etalonari  în acord cu intenIia de utilizare  si proprietaIile mijloacelor de masurare si exista programe pentru re-etalonari obisnuite? Concret !

14.Sunt documentate rezultatele etalonarilor si incertitudinile de masurare asociate?

 1. Se supravegheaza respectarea intervalelor de timp stabilite pentru re-etalonari? Care sunt acestea si probati conformitatea.

16.Sunt identificate clar acele cazuri unde etalonarile vor fi realizate înaintea fiecarei masurari? Sunt mijloacele de masurare etichetate ca atare?

Probati.

 

17.Sunt rezultatele etalonarilor (incluzând condiIiile de mediu, daca este cazul) documentate si arhivate? Sunt ele accesibile pentru utilizatorul mijloacelor de masurare? Puneti-le la dispozitie.

 

 18.Este utilizata eticheta etalonarii ca o indicatie vizibila a unui sistem de confirmare stabilit pentru mijloacele de masurare?

Probati.

 

 19.Este sustinuta eticheta etalonarii de certificatul de etalonare si se regaseste  numarul certificatului la care se face referire pe eticheta?

Probati.

 

 20.Exista controale pentru calibrari si ajustari, acele cazuri când mijloacele de  masurare nu trebuie sa fie ajustate de catre utilizator?

Prezentati-le

21.Este mijlocul de masurare de tip “etalonare proprie”?

22.Este referinIa interna etalonata?

23.Este verificat procesul “etalonare proprie”?

 

 

 1. Include mijlocul de masurare o etalonare interna a unui component mai putin stabil prin mijloacele de referinta interne?

25.Este etalonata referinta interna ? Material si metoda.

26.Este verificata procedura interna de etalonare?

27.Este efectuata periodic etalonarea interna, de exemplu, înaintea fiecarei utilizari a mijlocului de masurare?

Probati prin procese-verbale.

 

 1. Este etalonat sistemul de masurare complet ca un întreg?

Se ajusteaza fiecare componenta a sistemului de masurare, în special privind reglajul de zero.

Cum se efectueaza etichetarea pentru un sistem de masurare complet?

 

 

 1. Este etalonata fiecare componenta a sistemului de masurare?

(a) Sunt stabiliIi parametrii etalonarii, în cazul unui sistem complet de masurare, la valoarea unui singur component?

 

30.Cum se procedeaza în cazul mijloacelor de masurare disponibile care nu pot fi etalonate individual ?

31.Sunt etalonate mostrele? Este practicata încercarea continua a mostrelor?

32.Care organism efectueaza încercarea mostrelor?

33.Organismul în conformitate îndeplineste cerinIele prevazute în standardele EN 45001 sau ISO/IEC GHID 25?

 1. Este acreditat organismul în conformitate cu standardul EN 45001 sau ISO/IEC 25?

 35 Sunt materialele de referinIa utilizate pentru etalonari?

36.Sunt materialele de referinIa certificate?

 

 1. Sunt etalonarile asistate de computer? Precizati elemente hardware si software, daca s-au efectuat interventii de tip service asupra acestora.
 2. Este validat softul? Indicati licentele utilizate si modul de provenienta, eventuale upgrade/update.
 3. Prin care metoda?

40.Este fiecare utilizator al mijlocului de masurare constient ca el este responsabil pentru situatia etalonarii mijloacelor de masurare?

41.Este etalonat înainte de utilizare  fiecare mijloc nou de masurare?

Procese –verbale.

 42.Când perioada de valabilitate a etalonarii a expirat, sunt aduse la re-etalonare mijloacele de masurare, prin intermediul unui sistem de confirmare?

Probati.

43.Este clar definita responsabilitatea atât pentru etaloanele de lucru si etaloanele de referinIa interne cât si pentru trasabilitatea etalonarilor lor?

In ce mod.

 

 1. Este clar definita responsabilitatea pentru asigurarea încrederii în etalonarea soft – ului?

In ce mod, descrieti si incadrati juridic.

 1. In situatia neindeplinirii dezideratelor legale mentionate, prezentati rapoartele de incercare din ultimii 6 ani, argumentand credibilitatea lor, prin prisma elementelor de mai sus.
 2. Precizati de ce ati mintit in raspunsurile dumneavoastra ca mirosul nu este cuantificabil, atata timp cat exista standard olfactometric SR EN 13725 : 2003.
 3. La numarul imens de sesizari din partea florestenilor ati afirmat ca mirosul nu este periculos, chiar daca exista. Acest standard specifică o metodă pentru determinarea obiectivă a concentraţiei de miros a unei probe gazoase, prin utilizarea olfactometriei dinamice cu evaluatori umani şi determinarea vitezei de emisie a substanţelor mirositoare provenite de la surse punctiforme, surse de suprafaţă cu evacuare în exterior şi surse de suprafaţă fără evacuare în exterior. Cate masuratori olfactometrice ati efectuat, deoarece ele au fost un deziderat al dezbaterii publice ?

Care sunt rezultatele si cine a participat ?

(se poate achizitiona de la ASRO sau CCIAT; 105+TVA ron)

Masurarea emisiilor EN 13725 , standard ce aduce in discutie olfactometrele  care :

 • Efectueaza o monitorizare zilnică a emisiilor de miros a operatiilor agrozootehnice
 • Determina contribuția sursei de miros
 • Evaluaeaza impactul emisiilor de miros asupra rezidenților vecini
 • Determina eficacitatea atenuarii mirosului de-a lungul timpului
 • Conformității emisiilor Monitor
 • Verifica rezultatele de laborator și predicția modelului de dispersie
 • Efectuarea de screening Panelist

Măsurările periodice ale emisiilor de la surse staționare sunt utilizate pe scară largă, în special acolo unde nu sunt disponibile, pentru instalarea permanentă, sisteme automate de măsurare sau atunci când sistemele de măsurare automată sunt considerate necorespunzătoare din motive tehnice sau datorită costurilor. Aceste utilizări ale măsurărilor emisiilor de la surse staționare, efectuate în scop de reglementare, includ: – măsurări pentru determinarea conformității cu valorile limită ale emisiilor; – etalonarea sistemelor de măsurare automată; – testarea pe teren a sistemelor de măsurare automată pentru evaluarea de conformitate; – studii de acceptare pentru noi planuri de reducere a poluării și – determinarea factorilor de emisie pentru utilizarea în comercializarea certificatelor de emisii şi raportarea înregistrărilor (factorii de emisie se calculează pentru produs în funcție de anumite caracteristici ale acestuia: de ex. % carbonați, pierderea la calcinare etc., iar pentru combustibili în funcție de % carbon, putere calorifica etc. Se pot utiliza măsurările atunci când se calculează emisiile de gaze cu efect de seră prin metoda de măsurare, conf. Deciziei 2007/589/CE). Conform rezoluției celei de-a 21-a Adunări Generale a EA din mai 2008, începând cu 1 Noiembrie 2009, OEC care efectuează măsurări pentru emisii de la surse staționare, pe lângă cerințele SR EN ISO/CEI 17025:2005 trebuie să îndeplinească și cerințele SR CEN/TS 15675:2009 Calitatea aerului – Măsurarea emisiilor de la surse fixe. În acest domeniu al măsurării emisiilor de la surse staționare, eșantionarea in situ și analiza în laborator sunt două activități diferite efectuate, în general, de două echipe diferite care pot să nu aparțină aceluiași laborator. În scopul conformării cu art.4.5. din SR EN ISO 17025:2005 în cazul în care cele două activități nu sunt efectuate de același OEC, trebuie să se identifice explicit contractorul si subcontractorul.  Bio-filtrele pot fi folosite pentru curăţarea aerului. Principiul este acela că aerul care iese dintr-un sistem de adăpost pentru animale este presat printr-un material precum compost, turbă, cânepă mărunţită sau ulei de cocos, paie sau hârtie, activitatea microbilor reducând mirosul cu 80-90%. Filtrul 2 trebuie totuşi prevăzut cu o suprafaţă mare, în condiţiile în care 1 m de filtru curăţă de obicei 50 – 150 3 3 m aer pe oră, iar sistemul de ventilaţie trebuie să îndepărteze până la 6 m aer/oră/kg pasăre.

 1. Ati afirmat ca instalatiile Bravinvest sunt aceleasi, dar sunt la nivelul celor mai bune practici, desi standardele europene nu permit ca mirosul sa depaseasca perimetrul fermei. Indeplinesc dezideratele mai sus mentionate ?
 2. In ce masura ati tinut cont de opinia florestenilor prezenti la dezbaterea publica privind reautorizarea fermei de pui ?
 3. Prezentati procesele-verbale intocmite cu semnaturile participantilor, in vederea confruntarii cu realitatea.
 4. Sunteti constient de implicatiile sociale, pe sanatate si juridice, in ipoteza absurda ce-i drept, ca veti autoriza ferma de pui ?

Ing. Horia-Eugen Cristea